اوقات نماز Mūgu

NP / Mid Western / Mūgu

جهت قبله Mūgu

N E S W

جهت قبله Mūgu

°267.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Mūgu, Mid Western: °267.4 :جهت قطب نما °268.1 :جهت واقعی °1-0.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Mūgu, Mugu

اوقات نماز Pyak
اوقات نماز Pulu
اوقات نماز Ghobutusa
اوقات نماز Ghatta Pari
اوقات نماز Taka
اوقات نماز Lāngu Khola, (Langu Khola)
اوقات نماز Mantaksa
اوقات نماز Tiyar
اوقات نماز Dāura, (Daura)
اوقات نماز Serog
اوقات نماز Kortang
اوقات نماز Chhewathang
اوقات نماز Puwagaun
اوقات نماز Khari
اوقات نماز Thangmache
اوقات نماز Kimri
اوقات نماز Puwakhola
اوقات نماز Tangri
اوقات نماز Tok
اوقات نماز Tugjima
اوقات نماز Darima
اوقات نماز Tangbalche