اوقات نماز Kālīkot

NP / Mid Western / Kālīkot

جهت قبله Kālīkot

N E S W

جهت قبله Kālīkot

°267.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Kālīkot, Mid Western: °267.5 :جهت قطب نما °268.2 :جهت واقعی °1-0.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kālīkot, Kalikot, Tibrikot

اوقات نماز Jol
اوقات نماز Bhuskunde
اوقات نماز Maleokandh
اوقات نماز Salli
اوقات نماز Balle Judo
اوقات نماز Rapti
اوقات نماز Lamghuru
اوقات نماز Chanulekharka
اوقات نماز Banphai