اوقات نماز Jumla

NP / Mid Western / Jumla

جهت قبله Jumla

N E S W

جهت قبله Jumla

°267.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Jumla, Mid Western: °267.7 :جهت قطب نما °268.4 :جهت واقعی °1-0.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Jumla

اوقات نماز Jumla Khalanga
اوقات نماز Jumla
اوقات نماز Sinhachaur
اوقات نماز Jumla Khalangga
اوقات نماز Boharagaun
اوقات نماز Bijayanagar
اوقات نماز Talichaur
اوقات نماز Chhina
اوقات نماز Burtha Bada
اوقات نماز Kholikot
اوقات نماز Ghamdanda
اوقات نماز Acharya Bada
اوقات نماز Malabhid
اوقات نماز Pipalgaun
اوقات نماز Mahatgaun
اوقات نماز Tharpedhunga
اوقات نماز Devkota Bada
اوقات نماز Thapaswanra
اوقات نماز Bhandari Bada
اوقات نماز Simkhada
اوقات نماز Gairagaun
اوقات نماز Thapla
اوقات نماز Rajikot
اوقات نماز Micha
اوقات نماز Dansanghu
اوقات نماز Bagar
اوقات نماز Chimani
اوقات نماز Galakot
اوقات نماز Khalachaur
اوقات نماز Dhitagaun
اوقات نماز Barkotegaun
اوقات نماز Kalatad
اوقات نماز Ghughuti
اوقات نماز Dudakhocha
اوقات نماز Dhakani
اوقات نماز Dhita
اوقات نماز Syalipakha
اوقات نماز Jaj
اوقات نماز Sampu Bada
اوقات نماز Bans
اوقات نماز Rana Rawat
اوقات نماز Bhangkhal
اوقات نماز Binggare
اوقات نماز Mahadev
اوقات نماز Paninaula
اوقات نماز Ratamata
اوقات نماز Rana
اوقات نماز Silam
اوقات نماز Raharikhel
اوقات نماز Phanchaur
اوقات نماز Kotha
اوقات نماز Dauthichaur
اوقات نماز Talcha
اوقات نماز Depalgaun
اوقات نماز Malika
اوقات نماز Khallal Bada
اوقات نماز Khalla
اوقات نماز Talium
اوقات نماز Kuduska
اوقات نماز Ratanchaur
اوقات نماز Shri Dhuska
اوقات نماز Chyuri
اوقات نماز Umgad
اوقات نماز Sinemul