اوقات نماز Humlā

NP / Mid Western / Humlā

جهت قبله Humlā

N E S W

جهت قبله Humlā

°266.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Humlā, Mid Western: °266.7 :جهت قطب نما °267.4 :جهت واقعی °1-0.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Humlā, Humla

اوقات نماز Ghatte
اوقات نماز Durpa
اوقات نماز Durpa Danda
اوقات نماز Dandawada
اوقات نماز Mārgor Pass, (Margor Pass)
اوقات نماز Dolik
اوقات نماز Syanla Bada
اوقات نماز Heba
اوقات نماز Kharpel
اوقات نماز Syala
اوقات نماز Chaukan chaur
اوقات نماز Mugrik
اوقات نماز Tumlikh
اوقات نماز Dolikkhaka
اوقات نماز Baiji Bada
اوقات نماز Dojam
اوقات نماز Lek Maja
اوقات نماز Takla