اوقات نماز Dailekh

NP / Mid Western / Dailekh

جهت قبله Dailekh

N E S W

جهت قبله Dailekh

°268 :جهت قطب نما
جهت قبله Dailekh, Mid Western: °268 :جهت قطب نما °268.7 :جهت واقعی °1-0.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Dailekh

اوقات نماز Rājākā̃dh, (Rajakadh)
اوقات نماز Bijaura
اوقات نماز Rajakandh
اوقات نماز Mulki
اوقات نماز Kumale
اوقات نماز Pokhara Aawat
اوقات نماز Bhalka
اوقات نماز Māli̇̄ghaḍā Kholā, (Malighada Khola)
اوقات نماز Nabhi̇̄ Kholā, (Nabhi Khola)
اوقات نماز Narepani
اوقات نماز Pipal Chautara
اوقات نماز Okhaila
اوقات نماز Mateligaun
اوقات نماز Dhāuni̇̄ Kholā, (Dhauni Khola)
اوقات نماز Pallo Gairi
اوقات نماز Gairi
اوقات نماز Chanmari
اوقات نماز Lāune Kholā, (Laune Khola)
اوقات نماز Bhantu
اوقات نماز Bhā̃tu, (Bhatu)
اوقات نماز Simaltalā, (Simaltala)
اوقات نماز Karpan
اوقات نماز Bhukahan
اوقات نماز Duwadi
اوقات نماز Pinalne
اوقات نماز Bhakare
اوقات نماز Deutada
اوقات نماز Sahadulā Kholā, (Sahadula Khola)
اوقات نماز Khāḍā, (Khada)
اوقات نماز Pulleni̇̄, (Pulleni)
اوقات نماز Chhuwala
اوقات نماز Berukhet
اوقات نماز Gamaudi
اوقات نماز Kal Bhairab
اوقات نماز Mailpata
اوقات نماز Chhuwala
اوقات نماز Dhulpur
اوقات نماز Puleni
اوقات نماز Baghkhor
اوقات نماز Tārāghāṭā Kholā, (Taraghata Khola)
اوقات نماز Koteshwar Mahādev, (Koteshwar Mahadev)
اوقات نماز Dhauleā̃p, (Dhauleap)
اوقات نماز Koṭilā Kholā, (Kotila Khola)
اوقات نماز Khālpaḍne Ban, (Khalpadne Ban)
اوقات نماز Dhārā Kholā, (Dhara Khola)
اوقات نماز Khalpani
اوقات نماز Bhi̇̄rkhet, (Bhirkhet)
اوقات نماز Dhauleanp
اوقات نماز Rime Kholā, (Rime Khola)
اوقات نماز Torayan
اوقات نماز Pusakot
اوقات نماز Kuyala
اوقات نماز Saini Kholā, (Saini Khola)
اوقات نماز Torāyā̃, (Toraya)
اوقات نماز Bhirket
اوقات نماز Sunatada
اوقات نماز Pipalgaun
اوقات نماز Lakhtada
اوقات نماز Bedegaun
اوقات نماز Kullu
اوقات نماز Khada
اوقات نماز Dhauni
اوقات نماز Kusā̃ḍā, (Kusada)
اوقات نماز Rajpani
اوقات نماز Ḍauṭho Kholā, (Dautho Khola)
اوقات نماز Palpali Tol
اوقات نماز Lamsu
اوقات نماز Kaphal Duwala
اوقات نماز Kandagaun
اوقات نماز Chhiudi
اوقات نماز Kuikana
اوقات نماز Binetada
اوقات نماز Khagitara
اوقات نماز Kusadanda
اوقات نماز Dhuḍ Kholā, (Dhud Khola)
اوقات نماز Kā̃ḍāgāũ, (Kadagau)
اوقات نماز Thulaghar
اوقات نماز Jaljale
اوقات نماز Barma
اوقات نماز Sisne
اوقات نماز Chhāmghāṭ Kholā, (Chhamghat Khola)
اوقات نماز Kāṭiyā Kholā, (Katiya Khola)
اوقات نماز Palat
اوقات نماز Sā̃ḍu, (Sadu)
اوقات نماز Jugepani
اوقات نماز Nauli
اوقات نماز Sadnu
اوقات نماز Mahataragaun
اوقات نماز Satkhamba
اوقات نماز Hãdechaur Kholā, (Hadechaur Khola)
اوقات نماز Simlatoli
اوقات نماز Badakhet
اوقات نماز Pālta, (Palta)
اوقات نماز Bathala
اوقات نماز Belghari
اوقات نماز Gauri̇̄ Kholā, (Gauri Khola)
اوقات نماز Pharsigade
اوقات نماز Guḍwā̃p Chautārā, (Gudwap Chautara)
اوقات نماز Nayan Bajar
اوقات نماز Badachaur