اوقات نماز Bānke

NP / Mid Western / Bānke

جهت قبله Bānke

N E S W

جهت قبله Bānke

°269.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Bānke, Mid Western: °269.1 :جهت قطب نما °269.6 :جهت واقعی °1-0.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bānke, Banke, Bankey, Bānkey

اوقات نماز Lutepāni̇̄ Kholā, (Lutepani Khola)
اوقات نماز Kālāpāni̇̄ Kholā, (Kalapani Khola)
اوقات نماز Lutepani
اوقات نماز Dordā Kholā, (Dorda Khola)
اوقات نماز Chunbaṭṭi̇̄ Kholā, (Chunbatti Khola)
اوقات نماز Musepāni̇̄ Kholā, (Musepani Khola)
اوقات نماز Khairi̇̄ Kholā, (Khairi Khola)
اوقات نماز Paruwā Sotā, (Paruwa Sota)
اوقات نماز Sukahi̇̄ Kholā, (Sukahi Khola)
اوقات نماز Bugā Kholā, (Buga Khola)
اوقات نماز Balapur
اوقات نماز Obhari (Baikunthapur)