اوقات نماز Kailālī

NP / Far Western / Kailālī

جهت قبله Kailālī

N E S W

جهت قبله Kailālī

°267.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Kailālī, Far Western: °267.7 :جهت قطب نما °268.4 :جهت واقعی °1-0.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kailālī, Kailali

اوقات نماز Rāmgarh, (Ramgarh)
اوقات نماز Pharam
اوقات نماز Chorpāni̇̄ Kholā, (Chorpani Khola)
اوقات نماز Bichakpur
اوقات نماز Pharam
اوقات نماز Bichkapur
اوقات نماز Amphanta
اوقات نماز Āmphā̃ṭā, (Amphata)
اوقات نماز Uttarpur
اوقات نماز Shikhar Jhala
اوقات نماز Khallakhet
اوقات نماز Lālmāṭi̇̄ Kholā, (Lalmati Khola)
اوقات نماز Hurhure
اوقات نماز Ratipur
اوقات نماز Janakpur
اوقات نماز Uttar Danduwa
اوقات نماز Kāndri̇̄ Nadi̇̄, (Kandri Nadi)
اوقات نماز Bholanpur
اوقات نماز Simali̇̄ Kholā, (Simali Khola)
اوقات نماز Rampur
اوقات نماز Ganeshpur
اوقات نماز Jhorakha
اوقات نماز Rajena
اوقات نماز Shiva Gaṅgā Nadi̇̄, (Shiva Ganga Nadi)
اوقات نماز Thebai
اوقات نماز Simtari
اوقات نماز Ṭeṅgnā Nadi̇̄, (Tengna Nadi)
اوقات نماز Gai̇̃ḍākherā, (Gaidakhera)
اوقات نماز Sitalpur
اوقات نماز Gaindakhera
اوقات نماز Maghi
اوقات نماز Bankhet