اوقات نماز Bājura

NP / Far Western / Bājura

جهت قبله Bājura

N E S W

جهت قبله Bājura

°267 :جهت قطب نما
جهت قبله Bājura, Far Western: °267 :جهت قطب نما °267.7 :جهت واقعی °1-0.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bājura, Bajura, BJU

اوقات نماز Lamachaur
اوقات نماز Birkada Goth
اوقات نماز Chosyankot
اوقات نماز Khati Bhita
اوقات نماز Lamachaur
اوقات نماز Madigaun
اوقات نماز Sergaun
اوقات نماز Musigaun
اوقات نماز Madi Goth
اوقات نماز Rajali
اوقات نماز Sari
اوقات نماز Phokhara
اوقات نماز Thop Goth
اوقات نماز Sanakot Goth
اوقات نماز Raran Goth
اوقات نماز Jilli
اوقات نماز Siradi
اوقات نماز Kaphalta
اوقات نماز Jilli
اوقات نماز Amlis
اوقات نماز Durgali
اوقات نماز Budbudi
اوقات نماز Ramdakot
اوقات نماز Neta
اوقات نماز Sim
اوقات نماز Ukhadi
اوقات نماز Ratuda
اوقات نماز Gadkhet
اوقات نماز Rawa Goth
اوقات نماز Pipsya
اوقات نماز Tika Goth
اوقات نماز Dalemela Goth
اوقات نماز Pari Bagar Goth
اوقات نماز Thoplo Goth
اوقات نماز Gopisera
اوقات نماز Jharaulya