اوقات نماز Achhām

NP / Far Western / Achhām

جهت قبله Achhām

N E S W

جهت قبله Achhām

°267.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Achhām, Far Western: °267.5 :جهت قطب نما °268.2 :جهت واقعی °1-0.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Achhām, Achham

اوقات نماز Rata
اوقات نماز Harthunga
اوقات نماز Dungala
اوقات نماز Panchuli
اوقات نماز Chakepat
اوقات نماز Sagiban
اوقات نماز Panchuli
اوقات نماز Birpath
اوقات نماز Jaishigaun
اوقات نماز Bayale
اوقات نماز Sim
اوقات نماز Sagiban
اوقات نماز Supalsain
اوقات نماز Birya
اوقات نماز Gunathala
اوقات نماز Koldanda
اوقات نماز Paleban
اوقات نماز Sheragada
اوقات نماز Dupke
اوقات نماز Kwal Lekh
اوقات نماز Gairitand
اوقات نماز Biprat
اوقات نماز Kimtola
اوقات نماز Kwal Lekh
اوقات نماز Bajuda
اوقات نماز Thakaile
اوقات نماز Hattibanjh
اوقات نماز Paltasalla
اوقات نماز Budhe Risado
اوقات نماز Risado
اوقات نماز Kuldeu
اوقات نماز Shera
اوقات نماز Dumphalegada
اوقات نماز Atakharka
اوقات نماز Kandagaun
اوقات نماز Manjha
اوقات نماز Dhanku
اوقات نماز Bintalnu
اوقات نماز Kamal Bajar
اوقات نماز Kukudekot
اوقات نماز Dhanku
اوقات نماز Odarkhet
اوقات نماز Chanmunne
اوقات نماز Syaulekhand
اوقات نماز Saijimkot
اوقات نماز Golaghat
اوقات نماز Sankhet
اوقات نماز Salleri
اوقات نماز Kankadjama
اوقات نماز Nawasain
اوقات نماز Layanta
اوقات نماز Khoklegaira
اوقات نماز Pitargada
اوقات نماز Nartola
اوقات نماز Amgado
اوقات نماز Bintalna
اوقات نماز Naule
اوقات نماز Naughate Lek
اوقات نماز Mugra
اوقات نماز Jama
اوقات نماز Chalsa
اوقات نماز Odale
اوقات نماز Kangkali
اوقات نماز Thatikhand
اوقات نماز Motalkate
اوقات نماز Jambadi
اوقات نماز Khalbirya
اوقات نماز Gothgaun
اوقات نماز Amgado
اوقات نماز Bhirmod
اوقات نماز Batalagaun
اوقات نماز Rabade
اوقات نماز Suyadakhad
اوقات نماز Thalepata
اوقات نماز Chalsagaun
اوقات نماز Janali
اوقات نماز Nadi
اوقات نماز Bajgaun
اوقات نماز Gatyanu
اوقات نماز Naule
اوقات نماز Loyagaun
اوقات نماز Khalsain
اوقات نماز Ghegad
اوقات نماز Guruthape
اوقات نماز Changkhili
اوقات نماز Khetgairakholagaun
اوقات نماز Parigaudaya
اوقات نماز Birku
اوقات نماز Sanyar
اوقات نماز Badrukh
اوقات نماز Bhyakundesain
اوقات نماز Aintalo
اوقات نماز Sotarwa
اوقات نماز Jaishigaun
اوقات نماز Kuntanko Gado
اوقات نماز Kaptane Bhawar
اوقات نماز Relti
اوقات نماز Achhām, (Achham)
اوقات نماز Ramdithala
اوقات نماز Kaulekharka