اوقات نماز Dadeldhurā

NP / Far Western / Dadeldhurā

جهت قبله Dadeldhurā

N E S W

جهت قبله Dadeldhurā

°266.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Dadeldhurā, Far Western: °266.7 :جهت قطب نما °267.5 :جهت واقعی °1-0.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Dadeldhurā, Dadeldhura, Dandeldhura

اوقات نماز Pyauldhunga
اوقات نماز Damautak
اوقات نماز Jhale
اوقات نماز Barma
اوقات نماز Dhoda
اوقات نماز Khoidi
اوقات نماز Chaud
اوقات نماز Chama
اوقات نماز Aad
اوقات نماز Kheti
اوقات نماز Ladauli
اوقات نماز Khoidi
اوقات نماز Doli
اوقات نماز Jan
اوقات نماز Dhambag
اوقات نماز Matela
اوقات نماز Katautoli
اوقات نماز Tusari
اوقات نماز Chhipi
اوقات نماز Balenjar
اوقات نماز Basauti
اوقات نماز Pokna
اوقات نماز Lekuda
اوقات نماز Rupaligadgaun
اوقات نماز Surkhal
اوقات نماز Gairlek
اوقات نماز Dunje
اوقات نماز Dari
اوقات نماز Jamira
اوقات نماز Mel
اوقات نماز Rupalibheta
اوقات نماز Leti
اوقات نماز Gwanni
اوقات نماز Bheta
اوقات نماز Bistadi
اوقات نماز Kirod
اوقات نماز Chuka
اوقات نماز Bodakot
اوقات نماز Sunijar
اوقات نماز Toli Harada
اوقات نماز Tallo Bheta
اوقات نماز Salta
اوقات نماز Kanedi
اوقات نماز Sunagaira
اوقات نماز Khetgaun
اوقات نماز Anatoli
اوقات نماز Kanedi
اوقات نماز Pokhari
اوقات نماز Jamad
اوقات نماز Patkanya
اوقات نماز Nilamati
اوقات نماز Nagar
اوقات نماز Thauda
اوقات نماز Bathedhunga
اوقات نماز Chaurthali
اوقات نماز Ghunauja