اوقات نماز Baitadī

NP / Far Western / Baitadī

جهت قبله Baitadī

N E S W

جهت قبله Baitadī

°266.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Baitadī, Far Western: °266.4 :جهت قطب نما °267.2 :جهت واقعی °1-0.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Baitadī, Baitadi

اوقات نماز Bugada
اوقات نماز Dob
اوقات نماز Dob
اوقات نماز Suntuda
اوقات نماز Dhadari
اوقات نماز Dhura
اوقات نماز Kaltari
اوقات نماز Malle Dhanna
اوقات نماز Baina
اوقات نماز Chaumala
اوقات نماز Talle Dhanna
اوقات نماز Pari Dob
اوقات نماز Simar
اوقات نماز Kaltari
اوقات نماز Tudikhand
اوقات نماز Bijul
اوقات نماز Simar
اوقات نماز Boharigaun
اوقات نماز Thala
اوقات نماز Sukbaina
اوقات نماز Bagthala
اوقات نماز Gujar
اوقات نماز Chandramandau
اوقات نماز Gurali
اوقات نماز Jhyalimali
اوقات نماز Raikoda
اوقات نماز Tadik
اوقات نماز Tillek
اوقات نماز Katyadanda
اوقات نماز Bistapali
اوقات نماز Karikot
اوقات نماز Gaudali
اوقات نماز Bitharaghat
اوقات نماز Kudi
اوقات نماز Bista Kaksyal
اوقات نماز Ayanrpani
اوقات نماز Jarakot
اوقات نماز Tola
اوقات نماز Daha
اوقات نماز Arkatte
اوقات نماز Dhuli Dhar
اوقات نماز Bhadar
اوقات نماز Dalkhada
اوقات نماز Swali
اوقات نماز Tipurmuda
اوقات نماز Dammaura
اوقات نماز Badibata
اوقات نماز Naughar
اوقات نماز Kudi
اوقات نماز Salyadi
اوقات نماز Kanala
اوقات نماز Gadan
اوقات نماز Mad
اوقات نماز Chaumola
اوقات نماز Sallyandi
اوقات نماز Uppar Tola
اوقات نماز Pota
اوقات نماز Bangsalla
اوقات نماز Kannaula
اوقات نماز Nanapani
اوقات نماز Jirekholagaun
اوقات نماز Santola
اوقات نماز Khalidanda
اوقات نماز Gurura
اوقات نماز Daha
اوقات نماز Dabdani
اوقات نماز Dhakali
اوقات نماز Paligada
اوقات نماز Radigaun
اوقات نماز Sansermando
اوقات نماز Batigo
اوقات نماز Rautepani
اوقات نماز Garthala
اوقات نماز Jhimaude Tjar
اوقات نماز Dhobebanjh
اوقات نماز Dabrali
اوقات نماز Thula Kholagaun
اوقات نماز Kokhet
اوقات نماز Chhinimod
اوقات نماز Kharka Dhar
اوقات نماز Annari
اوقات نماز Takule
اوقات نماز Khalidanda
اوقات نماز Kalkatti
اوقات نماز Daislan
اوقات نماز Meldugra
اوقات نماز Radigaun
اوقات نماز Bedauti
اوقات نماز Guela
اوقات نماز Pitar Katya
اوقات نماز Lam Bagar
اوقات نماز Banarasi
اوقات نماز Bagwar
اوقات نماز Khipali
اوقات نماز Kaksyali
اوقات نماز Mallek
اوقات نماز Simjad
اوقات نماز Noda
اوقات نماز Nankhali
اوقات نماز Tudegair