اوقات نماز Udayapur

NP / Eastern Region / Udayapur

جهت قبله Udayapur

N E S W

جهت قبله Udayapur

°273.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Udayapur, Eastern Region: °273.2 :جهت قطب نما °273.2 :جهت واقعی °10 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Udayapur, Garhi, Udaipur, Udaipur Garhi, Udayapur District, Udayapur Garhi, Udaypur

اوقات نماز Tindhare
اوقات نماز Teltele
اوقات نماز Ā̃pḍā̃ḍā, (Apdada)
اوقات نماز Anpdanda
اوقات نماز Dadar
اوقات نماز Sidhali
اوقات نماز Ahale
اوقات نماز Ranibas
اوقات نماز Tindhāre Kholā, (Tindhare Khola)
اوقات نماز Dumrithumka
اوقات نماز Bhorle
اوقات نماز Chauki̇̄ Bhañjyāṅ, (Chauki Bhanjyan)
اوقات نماز Tārebhi̇̄r Ḍā̃ḍā, (Tarebhir Dada)
اوقات نماز Simle
اوقات نماز Phulbari Chautara
اوقات نماز Ā̃pthumkā Ḍā̃ḍā, (Apthumka Dada)
اوقات نماز Karkale
اوقات نماز Ratapani
اوقات نماز Sukaura
اوقات نماز Siruwani
اوقات نماز Chilāune Bhañjyāṅ, (Chilaune Bhanjyan)
اوقات نماز Phapre
اوقات نماز Namanta
اوقات نماز Puwaregaun
اوقات نماز Chuni̇̄yā Kholā, (Chuniya Khola)
اوقات نماز Byāṅgri̇̄ Kholā, (Byangri Khola)
اوقات نماز Kopche
اوقات نماز Byangri
اوقات نماز Samikharka
اوقات نماز Mandane
اوقات نماز Rautā Ḍā̃ḍā, (Rauta Dada)
اوقات نماز Dahar
اوقات نماز Phoksetar
اوقات نماز Yamtar Bhanjyang
اوقات نماز Chhyantang
اوقات نماز Khamare
اوقات نماز Kolbote
اوقات نماز Rautamai
اوقات نماز Jhirdanda
اوقات نماز Chisapani
اوقات نماز Salthumki
اوقات نماز Khanitar
اوقات نماز Hattitar
اوقات نماز Jhirḍā̃ḍā, (Jhirdada)
اوقات نماز Sidhre
اوقات نماز Puwāre Kholā, (Puware Khola)
اوقات نماز Balaṅkhā, (Balankha)
اوقات نماز Bange
اوقات نماز Kopche
اوقات نماز Bar Ḍā̃ḍā, (Bar Dada)
اوقات نماز Chhaude
اوقات نماز Siretar
اوقات نماز Kholetar
اوقات نماز Rabuwa
اوقات نماز Bharagaun
اوقات نماز Balangkha
اوقات نماز Chhaũde Kholā, (Chhaude Khola)
اوقات نماز Phulbari
اوقات نماز Kolbote
اوقات نماز Puwāre Bhañjyāṅ, (Puware Bhanjyan)
اوقات نماز Murkuchi
اوقات نماز Yamtar
اوقات نماز Jantechaur
اوقات نماز Kubhinde
اوقات نماز Baruwagaun
اوقات نماز Harrabote
اوقات نماز Pā̃bu, (Pabu)