اوقات نماز Okhalḍhungā

NP / Eastern Region / Okhalḍhungā

جهت قبله Okhalḍhungā

N E S W

جهت قبله Okhalḍhungā

°272.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Okhalḍhungā, Eastern Region: °272.5 :جهت قطب نما °272.6 :جهت واقعی °1-0.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Okhalḍhungā, Okhaldhunga, Okhaldungga, Okhaldunggā, Okhladhunga

اوقات نماز Masar
اوقات نماز Ghalegaun
اوقات نماز Ghalepati
اوقات نماز Manegaun
اوقات نماز Lapse
اوقات نماز Puranogaun
اوقات نماز Katunje
اوقات نماز Soluṅpākhā, (Solunpakha)
اوقات نماز Jarayotar
اوقات نماز Solungpakha
اوقات نماز Dhandpakha
اوقات نماز Harkapur
اوقات نماز Khahare
اوقات نماز Kul Kholā, (Kul Khola)
اوقات نماز Chitretar
اوقات نماز Tallotar
اوقات نماز Batas Phunga
اوقات نماز Kerabari
اوقات نماز Bijekharka
اوقات نماز Paiyanbot
اوقات نماز Majuwa
اوقات نماز Surkenagi
اوقات نماز Bungnam
اوقات نماز Babiya
اوقات نماز Buṅnām, (Bunnam)
اوقات نماز Jhagarpur
اوقات نماز Poktiṅ Kholā, (Poktin Khola)
اوقات نماز Prapcha
اوقات نماز Deurali
اوقات نماز Gope
اوقات نماز Naite
اوقات نماز Hyakule
اوقات نماز Khasreni
اوقات نماز Jogithumka
اوقات نماز Chautara
اوقات نماز Rampur
اوقات نماز Dhakalgaun
اوقات نماز Agrakhe
اوقات نماز Dahalgaun
اوقات نماز Khaltedanda
اوقات نماز Chaunlāboṭ, (Chaunlabot)
اوقات نماز Saraban
اوقات نماز Ahaldanda
اوقات نماز Keureni
اوقات نماز Chaulabot
اوقات نماز Dumre
اوقات نماز Gope
اوقات نماز Ambote
اوقات نماز Patle
اوقات نماز Barbot
اوقات نماز Chisapani
اوقات نماز Thaldanda
اوقات نماز Lamidanda
اوقات نماز Lispu
اوقات نماز Okharbot
اوقات نماز Keureni
اوقات نماز Manedanda
اوقات نماز Bhadare
اوقات نماز Okhare
اوقات نماز Khodumpa
اوقات نماز Chyanam
اوقات نماز Rayale
اوقات نماز Dandagaun
اوقات نماز Kos Bhanjyang
اوقات نماز Saune
اوقات نماز Thapachaur
اوقات نماز Dhakalbesi
اوقات نماز Solakharka
اوقات نماز Bhadaure