اوقات نماز Khotang

NP / Eastern Region / Khotang

جهت قبله Khotang

N E S W

جهت قبله Khotang

°272.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Khotang, Eastern Region: °272.8 :جهت قطب نما °272.9 :جهت واقعی °10 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Khotang

اوقات نماز Nerpā - Pāṁca, (Nerpa - Pamca)
اوقات نماز Nerpa -5
اوقات نماز Nerpa
اوقات نماز Gairigaun
اوقات نماز Bhulke
اوقات نماز Kattike
اوقات نماز Mohoriya
اوقات نماز Nerpa
اوقات نماز Talkharka
اوقات نماز Rampur
اوقات نماز Rampur
اوقات نماز Rābli̇̄chun Ḍā̃ḍā, (Rablichun Dada)
اوقات نماز Mochha
اوقات نماز Palkhu
اوقات نماز Nerpa -6
اوقات نماز Harkaṭe Ḍā̃ḍā, (Harkate Dada)
اوقات نماز Dudhile
اوقات نماز Nerpā - Cha, (Nerpa - Cha)
اوقات نماز Phulbisauna
اوقات نماز Rijalgaun
اوقات نماز Solma
اوقات نماز Rabu
اوقات نماز Besitol
اوقات نماز Rajkharka
اوقات نماز Dorpa
اوقات نماز Dekhume Kholā, (Dekhume Khola)
اوقات نماز Surke
اوقات نماز Chaite
اوقات نماز Solma
اوقات نماز Basekha
اوقات نماز Māneḍā̃ḍāgāũ, (Manedadagau)
اوقات نماز Soti
اوقات نماز Solma Byasitol
اوقات نماز Manedandagaun
اوقات نماز Pikhadu
اوقات نماز Lamidanda
اوقات نماز Buwalung
اوقات نماز Talkharka
اوقات نماز Raikar
اوقات نماز Buwāluṅ, (Buwalun)
اوقات نماز Dandagaun
اوقات نماز Chhitatal
اوقات نماز Sulpakha
اوقات نماز Okharbote
اوقات نماز Nakham
اوقات نماز Damaigaun
اوقات نماز Chhebe Kholā, (Chhebe Khola)
اوقات نماز Harkapur
اوقات نماز Boribot
اوقات نماز Puṅkhu Kholā, (Punkhu Khola)
اوقات نماز Samerkhu
اوقات نماز Urleni
اوقات نماز Matim
اوقات نماز Ruyal
اوقات نماز Darula
اوقات نماز Panthe Kholā, (Panthe Khola)
اوقات نماز Dumli
اوقات نماز Rupākoṭ Ḍā̃ḍā, (Rupakot Dada)
اوقات نماز Tulo Sailung
اوقات نماز Mudhe
اوقات نماز Bhusunda
اوقات نماز Māṅsāge, (Mansage)
اوقات نماز Dorpapiple
اوقات نماز Kāmi̇̄gāũ, (Kamigau)
اوقات نماز Ḍā̃ḍāgāũ, (Dadagau)
اوقات نماز Mangsage
اوقات نماز Kamigaun
اوقات نماز Diktelgāũ, (Diktelgau)
اوقات نماز Maṅsāge Kholā, (Mansage Khola)
اوقات نماز Batase
اوقات نماز Thapagaun Nigale
اوقات نماز Kharmi
اوقات نماز Buwasung
اوقات نماز Simaldanda
اوقات نماز Luchhim
اوقات نماز Chimchima
اوقات نماز Lali