اوقات نماز Jhāpā

NP / Eastern Region / Jhāpā

جهت قبله Jhāpā

N E S W

جهت قبله Jhāpā

°274.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Jhāpā, Eastern Region: °274.1 :جهت قطب نما °274 :جهت واقعی °10.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Jhāpā, Jhapa

اوقات نماز Dagibadi
اوقات نماز Simalchok
اوقات نماز Tulsibadi
اوقات نماز Kumāigāũ, (Kumaigau)
اوقات نماز Chyakrabadi
اوقات نماز Kumaigaun
اوقات نماز Khuskhuse
اوقات نماز Methibadi
اوقات نماز Dhamalagaun
اوقات نماز Kumalgaun
اوقات نماز Madhubari
اوقات نماز Dokatola
اوقات نماز Laphati
اوقات نماز Tallo Chapramari
اوقات نماز Barhadashi
اوقات نماز Rupchanbadi
اوقات نماز Mansibadi
اوقات نماز Dandagaun
اوقات نماز Phulbari
اوقات نماز Golubadi
اوقات نماز Battisbighe
اوقات نماز Motigada
اوقات نماز Chapramari
اوقات نماز Baluwani
اوقات نماز Lakadigaddhi
اوقات نماز Jhadbadi
اوقات نماز Rajban
اوقات نماز Toplalgaun
اوقات نماز Ghodamara
اوقات نماز Panchamani
اوقات نماز Balubathan
اوقات نماز Naya Deuniyagaun
اوقات نماز Barhadashi
اوقات نماز Kyampa
اوقات نماز Bagulahagi
اوقات نماز Ghailadubba Bajar
اوقات نماز Barhakotigaun
اوقات نماز Chudalgaun
اوقات نماز Suruṅgā Kholā, (Surunga Khola)
اوقات نماز Pashubazar
اوقات نماز Chakchaki
اوقات نماز Barhadashi
اوقات نماز Jhoḍā, (Jhoda)
اوقات نماز Jhatitol
اوقات نماز Dangalgaun
اوقات نماز Dhardhare Kholā, (Dhardhare Khola)
اوقات نماز Kakramari
اوقات نماز Kalidasbari
اوقات نماز Tulsibari
اوقات نماز Champapur
اوقات نماز Ghāgarā Kinārgāũ, (Ghagara Kinargau)
اوقات نماز Ṭeknārāyaṇgāũ, (Teknarayangau)
اوقات نماز Kamatbasti
اوقات نماز Bimalegaun
اوقات نماز Chaurasibigha
اوقات نماز Ghodamara
اوقات نماز Jhada
اوقات نماز Chandrakitabasti
اوقات نماز Lalpani
اوقات نماز Kharelgaun
اوقات نماز Sombare
اوقات نماز Muktitol
اوقات نماز Mansapur
اوقات نماز Mantribadi
اوقات نماز Ghagra Kinargaun
اوقات نماز Kalimuda
اوقات نماز Dhardhare Kholā, (Dhardhare Khola)
اوقات نماز Munsikitta
اوقات نماز Toribari
اوقات نماز Kankai Bajar
اوقات نماز Sāpḍigri̇̄ Kholā, (Sapdigri Khola)
اوقات نماز Kattardagi
اوقات نماز Barhadashi Chiya Kaman
اوقات نماز Narayan Kamat
اوقات نماز Teknarayangaun
اوقات نماز Khaireni
اوقات نماز Lalpani
اوقات نماز Sukumbasitol
اوقات نماز Chandrakita Basti
اوقات نماز Chaitubari
اوقات نماز Barhadashi Chiya Kaman
اوقات نماز Benubaja
اوقات نماز Shantitol
اوقات نماز Gohikhadi
اوقات نماز Gaukulkitta
اوقات نماز Bhankuwabari