اوقات نماز Ilām

NP / Eastern Region / Ilām

جهت قبله Ilām

N E S W

جهت قبله Ilām

°273.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Ilām, Eastern Region: °273.7 :جهت قطب نما °273.6 :جهت واقعی °10.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Ilām, Ilam, Illam

اوقات نماز Nepal Tea Development Corporation
اوقات نماز Balangaun
اوقات نماز Sajbote
اوقات نماز Subedigaun
اوقات نماز Ghaṭṭe Kholā, (Ghatte Khola)
اوقات نماز Gadhithumka
اوقات نماز Ilām, (Ilam)
اوقات نماز Sera
اوقات نماز Toribari
اوقات نماز Ḍā̃ḍāgāũ, (Dadagau)
اوقات نماز Sadhewa
اوقات نماز Dhobidhara
اوقات نماز Dahalgaun
اوقات نماز Dandagaun
اوقات نماز Sano Sanrumba
اوقات نماز Chureghati
اوقات نماز Ghosgāũ, (Ghosgau)
اوقات نماز Melbote
اوقات نماز llam
اوقات نماز Bistagaun
اوقات نماز Bisṭagāũ, (Bistagau)
اوقات نماز Tilkenimod
اوقات نماز Gairigaun
اوقات نماز Goredanda
اوقات نماز Ghosgaun
اوقات نماز Lapsibote
اوقات نماز Mahabhir
اوقات نماز Goreḍā̃ḍā, (Goredada)
اوقات نماز Sinphiring
اوقات نماز Sano Sanrumba
اوقات نماز Khalte
اوقات نماز Biplyate
اوقات نماز Narāyaṇthān Kholsā, (Narayanthan Kholsa)
اوقات نماز Bhorleni
اوقات نماز Dandagaun
اوقات نماز Ḍā̃ḍāgāũ, (Dadagau)
اوقات نماز Tilkeni
اوقات نماز Soyāṅ Kholā, (Soyan Khola)
اوقات نماز Golakharka
اوقات نماز Dhankutegaun
اوقات نماز Besi̇̄ḍā̃ḍā, (Besidada)
اوقات نماز Jaghare
اوقات نماز Saṭake Pairo, (Satake Pairo)
اوقات نماز Besidanda
اوقات نماز Malbase
اوقات نماز Nigure
اوقات نماز Golakharka Bhanjyang
اوقات نماز Madreni
اوقات نماز Sanpange
اوقات نماز Thulo Sanrumba
اوقات نماز Luitelgaun
اوقات نماز Rajduwali
اوقات نماز Hattidhunga
اوقات نماز Jhutre Kholā, (Jhutre Khola)
اوقات نماز Waphrung
اوقات نماز Sanjelgaun
اوقات نماز Swāme Kholsā, (Swame Kholsa)
اوقات نماز Kolbote
اوقات نماز Thulo Sanrumba
اوقات نماز Okhre
اوقات نماز Gewadanda
اوقات نماز Wāphruṅ, (Waphrun)
اوقات نماز Setuwabesi
اوقات نماز Barbote
اوقات نماز Panchasibhir
اوقات نماز Jogi̇̄ḍā̃ḍā, (Jogidada)
اوقات نماز Luitelgaun
اوقات نماز Chachale
اوقات نماز Tāmāṅgāũ, (Tamangau)
اوقات نماز Gewadanda
اوقات نماز Gewāḍā̃ḍā, (Gewadada)
اوقات نماز Keureni
اوقات نماز Tamanggaun
اوقات نماز Lamphare
اوقات نماز Jogidanda
اوقات نماز Sanrumba
اوقات نماز Malbesi
اوقات نماز Māi̇̄besi̇̄, (Maibesi)
اوقات نماز Kabhrabote
اوقات نماز Maibeni
اوقات نماز Satake Kholā, (Satake Khola)
اوقات نماز Jogmāi̇̄ Kholā, (Jogmai Khola)
اوقات نماز Khari̇̄ḍā̃ḍā, (Kharidada)
اوقات نماز Luitelgaun
اوقات نماز Gurunggaun
اوقات نماز Keureni
اوقات نماز Māi̇̄beni̇̄ghāṭ, (Maibenighat)
اوقات نماز Hattidhunga
اوقات نماز Silpur
اوقات نماز Setuwabesi