اوقات نماز Morang

NP / Eastern Region / Morang

جهت قبله Morang

N E S W

جهت قبله Morang

°273.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Morang, Eastern Region: °273.8 :جهت قطب نما °273.7 :جهت واقعی °10.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Morang, Morang District, mwrng, mwrnk, مورنك, مورنگ

اوقات نماز Kanepokhari
اوقات نماز Kanepokhari
اوقات نماز Chisangtol
اوقات نماز Chisāṅṭol, (Chisantol)
اوقات نماز Chalisbigha
اوقات نماز Chanditol
اوقات نماز NONE
اوقات نماز Pachisbigha
اوقات نماز Sakuna
اوقات نماز Shantitol
اوقات نماز Jahada
اوقات نماز Bhaunedangi
اوقات نماز Aitabare
اوقات نماز Sukunā, (Sukuna)
اوقات نماز Jahada
اوقات نماز Jhadā, (Jhada)
اوقات نماز Shukrabare
اوقات نماز Gauthalichok
اوقات نماز Ghaletol
اوقات نماز Badritol
اوقات نماز Lakaitol
اوقات نماز Dahipari
اوقات نماز Kukhuretol
اوقات نماز Jyamire
اوقات نماز Jirikhimti
اوقات نماز Laksmimargchok
اوقات نماز Bhaunedangi
اوقات نماز Mangalbare
اوقات نماز Bihibare
اوقات نماز Narsaritol
اوقات نماز Adarshatol
اوقات نماز Radhanagar
اوقات نماز Santoli
اوقات نماز Kritiman
اوقات نماز Laksmimarg
اوقات نماز Ghaletol
اوقات نماز Bhimshangkartol
اوقات نماز Chaukidada