اوقات نماز Bhojpur

NP / Eastern Region / Bhojpur

جهت قبله Bhojpur

N E S W

جهت قبله Bhojpur

°273 :جهت قطب نما
جهت قبله Bhojpur, Eastern Region: °273 :جهت قطب نما °273 :جهت واقعی °10 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bhojpur, East Number Four, Number Four East

اوقات نماز Gairigaun
اوقات نماز Dandabari
اوقات نماز Helauchha
اوقات نماز Ḍā̃ḍābāri̇̄, (Dadabari)
اوقات نماز Helaunchha
اوقات نماز Changkhule
اوقات نماز Kopche
اوقات نماز Betini
اوقات نماز Kagate
اوقات نماز Ghārā Kholā, (Ghara Khola)
اوقات نماز Beteni
اوقات نماز Wallo Nakam
اوقات نماز Mulpani
اوقات نماز Malubase
اوقات نماز Bhārse Kholā, (Bharse Khola)
اوقات نماز Nakam
اوقات نماز Solakham
اوقات نماز Pallo Nakam
اوقات نماز Mabing
اوقات نماز Popaṅlā, (Popanla)
اوقات نماز Popangla
اوقات نماز Bekhamcha Raigaun
اوقات نماز Chhokla
اوقات نماز Dandabokhim
اوقات نماز Danda Bakkhim
اوقات نماز Rewa
اوقات نماز Ghara
اوقات نماز Newargaun
اوقات نماز Mābiṅ, (Mabin)
اوقات نماز Phalante
اوقات نماز Gairigaun
اوقات نماز Phalate
اوقات نماز Bhāmrāṅ, (Bhamran)
اوقات نماز Suntale
اوقات نماز Danda Bakkhim
اوقات نماز Sāune Ḍā̃ḍā, (Saune Dada)
اوقات نماز Dandabokhim
اوقات نماز Sime
اوقات نماز Bhamrang
اوقات نماز Narpāya Ḍā̃ḍā, (Narpaya Dada)
اوقات نماز Tade
اوقات نماز Terhamure
اوقات نماز Ḍā̃ḍābokhim, (Dadabokhim)
اوقات نماز Ghyu Kholā, (Ghyu Khola)
اوقات نماز Kharbari
اوقات نماز Chaurikharka
اوقات نماز Naṅsilā, (Nansila)
اوقات نماز Diluṅkhā, (Dilunkha)
اوقات نماز Tade
اوقات نماز Suntale Ḍā̃ḍā, (Suntale Dada)
اوقات نماز Patigher
اوقات نماز Pāṭi̇̄ghar, (Patighar)
اوقات نماز Ḍā̃ḍābokhim, (Dadabokhim)
اوقات نماز Damāigāũ, (Damaigau)
اوقات نماز Bekhamcha
اوقات نماز Boya Patal
اوقات نماز Bhi̇̄rthāplā, (Bhirthapla)
اوقات نماز Wallo Narpaya
اوقات نماز Ghiukholagaun
اوقات نماز Dumsi
اوقات نماز Bhirthaple
اوقات نماز Danda Bakkhim
اوقات نماز Mude
اوقات نماز Dilungkha
اوقات نماز Damaigaun
اوقات نماز Kharbari
اوقات نماز Hattikharka
اوقات نماز Damli
اوقات نماز Shivakham
اوقات نماز Dandabokhim
اوقات نماز Dhandepatal
اوقات نماز Dadeli
اوقات نماز Gairigaun
اوقات نماز Gairigaun
اوقات نماز Deurali
اوقات نماز Dumsi
اوقات نماز Terse
اوقات نماز Barse Ḍā̃ḍā, (Barse Dada)
اوقات نماز Pallo Narpaya
اوقات نماز Pallo Nakam
اوقات نماز Damli
اوقات نماز Danda Bakkhim
اوقات نماز Daduwa
اوقات نماز Ghurbise
اوقات نماز Mandre Kattike
اوقات نماز Bihibāre, (Bihibare)
اوقات نماز Dhapkharka
اوقات نماز Dilungkha
اوقات نماز Phedi
اوقات نماز Shivakham
اوقات نماز Bhamrang
اوقات نماز Khurila
اوقات نماز Bhasme
اوقات نماز Nakam
اوقات نماز Bihibara
اوقات نماز Asine Ḍā̃ḍā, (Asine Dada)
اوقات نماز Boya
اوقات نماز Boya Ghalegaun
اوقات نماز Dandabokhim
اوقات نماز Diluṅkhā, (Dilunkha)