اوقات نماز Makwānpur

NP / Central Region / Makwānpur

جهت قبله Makwānpur

N E S W

جهت قبله Makwānpur

°271.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Makwānpur, Central Region: °271.9 :جهت قطب نما °272 :جهت واقعی °1-0.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Makwānpur, Makwanpur

اوقات نماز Morange
اوقات نماز Simaltwak
اوقات نماز Nigale
اوقات نماز Dhedregaun
اوقات نماز Chamere
اوقات نماز Ratmate
اوقات نماز Bandipur
اوقات نماز Bandipur
اوقات نماز Chhapradanda
اوقات نماز Keraghari
اوقات نماز Tallo Simaltwak
اوقات نماز Phirke Kholā, (Phirke Khola)
اوقات نماز Mathillo Simat
اوقات نماز Ahale
اوقات نماز Simatbesi
اوقات نماز Odare
اوقات نماز Kunchepokal
اوقات نماز Phirkegaun
اوقات نماز Tallo Gamaltar
اوقات نماز Thingan
اوقات نماز Āhālḍā̃ḍā Deurāli̇̄, (Ahaldada Deurali)
اوقات نماز Gangate
اوقات نماز Ahaldanda
اوقات نماز Mathillo Pipaldanda
اوقات نماز Pipaldanda
اوقات نماز Gamaltar
اوقات نماز Ahaldanda Deurqli
اوقات نماز Kapase
اوقات نماز Phirkegaun
اوقات نماز Tallo Simat
اوقات نماز Jhankriban
اوقات نماز Kalimati Bhairav Dobhan
اوقات نماز Tallo Simat
اوقات نماز Kalidamar
اوقات نماز Simalchaur
اوقات نماز Chakamake
اوقات نماز Jitpur Kholā, (Jitpur Khola)
اوقات نماز Simalchaur
اوقات نماز Ahaldanda Deurqli
اوقات نماز Thingan
اوقات نماز Ahale
اوقات نماز Chhapradanda
اوقات نماز Tamachaaur
اوقات نماز Simatbesi
اوقات نماز Gairigaun
اوقات نماز Srichaur
اوقات نماز Chaukigaun
اوقات نماز Pipaldandabasi
اوقات نماز Mathillo Simat
اوقات نماز Gangate
اوقات نماز Sopi
اوقات نماز Āhālḍā̃ḍā Deurāli̇̄, (Ahaldada Deurali)
اوقات نماز Sano Thali
اوقات نماز Pipalḍā̃ḍābesi̇̄, (Pipaldadabesi)
اوقات نماز Srichaur
اوقات نماز Ahaldandabesi
اوقات نماز Chaukigaun
اوقات نماز Khahare Kholā, (Khahare Khola)
اوقات نماز Keraghari
اوقات نماز Chamere
اوقات نماز Phirke Kholā, (Phirke Khola)
اوقات نماز Lohājor Kholā, (Lohajor Khola)
اوقات نماز Dharapani
اوقات نماز Soli̇̄thim, (Solithim)
اوقات نماز Solithum
اوقات نماز Karrā Kholā, (Karra Khola)
اوقات نماز Jitpur Kholā, (Jitpur Khola)
اوقات نماز Dharapani
اوقات نماز Tamachaaur
اوقات نماز Chipleti
اوقات نماز Karme Kholā, (Karme Khola)
اوقات نماز Thulo Thali
اوقات نماز Harkapur
اوقات نماز Chipleti
اوقات نماز Nigale
اوقات نماز Hā̃ḍi̇̄ Kholā, (Hadi Khola)
اوقات نماز Lendanda
اوقات نماز Dhedregaun
اوقات نماز Chyaunchyaun Damar
اوقات نماز Katujpani
اوقات نماز Hā̃ḍi̇̄ Kholā, (Hadi Khola)
اوقات نماز Kunchepokal
اوقات نماز Pattharchok
اوقات نماز Lendanda
اوقات نماز Khahare Kholā, (Khahare Khola)
اوقات نماز Ratmate
اوقات نماز Pipale
اوقات نماز Ahaldanda
اوقات نماز Gangate
اوقات نماز Tallo Ranidanda
اوقات نماز Soli̇̄thim, (Solithim)
اوقات نماز Gangate
اوقات نماز Mathillo Ranidanda
اوقات نماز Manthali
اوقات نماز Mathillo Sisne