اوقات نماز Madhyamanchal

NP / Central Region / Madhyamanchal

جهت قبله Madhyamanchal

N E S W

جهت قبله Madhyamanchal

°271.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Madhyamanchal, Central Region: °271.8 :جهت قطب نما °272 :جهت واقعی °1-0.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Madhyamanchal, Central Region, jungbu gaebal jigu, madhyamancala vikasa ksetra, मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र, 중부 개발 지구

اوقات نماز Godamdanda
اوقات نماز Kholmadanda
اوقات نماز Nigale
اوقات نماز Charghare
اوقات نماز Mahadevdanda
اوقات نماز Dhedregaun
اوقات نماز Chamere
اوقات نماز Chhap
اوقات نماز Ratmate
اوقات نماز Simpani
اوقات نماز Chhapradanda
اوقات نماز Keraghari
اوقات نماز Phirke Kholā, (Phirke Khola)
اوقات نماز Tikhāchuli̇̄ Lek, (Tikhachuli Lek)
اوقات نماز Mathillo Simat
اوقات نماز Chuwarpakha
اوقات نماز Ahale
اوقات نماز Simatbesi
اوقات نماز Chapkilek
اوقات نماز Dodandhargaun
اوقات نماز Kunchepokal
اوقات نماز Phirkegaun
اوقات نماز Thingan
اوقات نماز Āhālḍā̃ḍā Deurāli̇̄, (Ahaldada Deurali)
اوقات نماز Gangate
اوقات نماز Ahaldanda
اوقات نماز Chapki
اوقات نماز Chilaunedanda
اوقات نماز Ahaldanda Deurqli
اوقات نماز Phirkegaun
اوقات نماز Tallo Simat
اوقات نماز Chalise
اوقات نماز Bhariyadanda
اوقات نماز Tallo Simat
اوقات نماز Saktedandagaun
اوقات نماز Simalchaur
اوقات نماز Boldadanda
اوقات نماز Dhungrepani
اوقات نماز Kicholpa
اوقات نماز Jitpur Kholā, (Jitpur Khola)
اوقات نماز Simalchaur
اوقات نماز Chundhunga
اوقات نماز Ahaldanda Deurqli
اوقات نماز Thingan
اوقات نماز Ahale
اوقات نماز Panchraun
اوقات نماز Chhapradanda
اوقات نماز Tamachaaur
اوقات نماز Tikhachuli
اوقات نماز Sano Machchhedanda
اوقات نماز Simatbesi
اوقات نماز Srichaur
اوقات نماز Chaukigaun
اوقات نماز Mathillo Simat
اوقات نماز Gangate
اوقات نماز Chausur Kholā, (Chausur Khola)
اوقات نماز Bhariyadanda
اوقات نماز Āhālḍā̃ḍā Deurāli̇̄, (Ahaldada Deurali)
اوقات نماز Mahadevtar
اوقات نماز Srichaur
اوقات نماز Khmāi̇̄ Kholā, (Khmai Khola)
اوقات نماز Mahādev Kholā, (Mahadev Khola)
اوقات نماز Chaukigaun
اوقات نماز Khahare Kholā, (Khahare Khola)
اوقات نماز Batase
اوقات نماز Phāplāṅ, (Phaplan)
اوقات نماز Keraghari
اوقات نماز Chamere
اوقات نماز Phirke Kholā, (Phirke Khola)
اوقات نماز Gairigaun
اوقات نماز Dhungre
اوقات نماز Dharapani
اوقات نماز Soli̇̄thim, (Solithim)
اوقات نماز Jitpur
اوقات نماز Dharke
اوقات نماز Sukaura
اوقات نماز Phaplang
اوقات نماز Dhārke Kholā, (Dharke Khola)
اوقات نماز Baguwa
اوقات نماز Kalan Kholā, (Kalan Khola)
اوقات نماز Jitpur Kholā, (Jitpur Khola)
اوقات نماز Dharapani
اوقات نماز Ranikot
اوقات نماز Tamachaaur
اوقات نماز Chipleti
اوقات نماز Jitpurkot
اوقات نماز Chipleti
اوقات نماز Nigale
اوقات نماز Bhimsendanda
اوقات نماز Hā̃ḍi̇̄ Kholā, (Hadi Khola)
اوقات نماز Lendanda
اوقات نماز Dhedregaun
اوقات نماز Hā̃ḍi̇̄ Kholā, (Hadi Khola)
اوقات نماز Kunchepokal
اوقات نماز Gadhi Bhanjyang
اوقات نماز Dalintar
اوقات نماز Sirudanda
اوقات نماز Lendanda
اوقات نماز Suwanragaun
اوقات نماز Khahare Kholā, (Khahare Khola)