اوقات نماز Mahottarī

NP / Central Region / Mahottarī

جهت قبله Mahottarī

N E S W

جهت قبله Mahottarī

°272.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Mahottarī, Central Region: °272.8 :جهت قطب نما °272.8 :جهت واقعی °1-0.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Mahottarī, Mahottari, Mahotari, Mohotari

اوقات نماز Itatar
اوقات نماز Bhabsi̇̄ Nadi̇̄, (Bhabsi Nadi)
اوقات نماز Pachayantol
اوقات نماز Karmatoki
اوقات نماز Khajuriya
اوقات نماز Itatar
اوقات نماز Tutalahitol
اوقات نماز Akawantol
اوقات نماز Aurahi
اوقات نماز Dandatol
اوقات نماز Ḍā̃ḍāṭol, (Dadatol)
اوقات نماز Samsitol
اوقات نماز Gopalpur
اوقات نماز Ramnagar
اوقات نماز Koiritol
اوقات نماز Dhamitol
اوقات نماز Rajkhor
اوقات نماز Pachāyan Kholsi̇̄, (Pachayan Kholsi)
اوقات نماز Navarajpur
اوقات نماز Baiṅgākaṭṭi̇̄, (Baingakatti)
اوقات نماز Aurahi
اوقات نماز Baingkatti
اوقات نماز Lamatol
اوقات نماز Rajkhor
اوقات نماز Ramnagar
اوقات نماز Bijalpurā, (Bijalpura)
اوقات نماز Khulatol
اوقات نماز Chalkitol
اوقات نماز Mirchaiyatol
اوقات نماز Budhidhati
اوقات نماز Diputol
اوقات نماز Sanyasitol
اوقات نماز Satkholi
اوقات نماز Birta
اوقات نماز Rajkhor
اوقات نماز Brahmapuritol
اوقات نماز Pathaliya (Durgatol)
اوقات نماز Kusmari
اوقات نماز Pathaliyā, (Pathaliya)
اوقات نماز Abhimantol
اوقات نماز Tinkune Lhayautol
اوقات نماز Phulbariya
اوقات نماز Juditol
اوقات نماز Kusmari
اوقات نماز Kusmari
اوقات نماز Māi̇̄ Kholā, (Mai Khola)
اوقات نماز Bharleni
اوقات نماز Lopchantol
اوقات نماز Banara
اوقات نماز Bholatol
اوقات نماز Languretol
اوقات نماز Charghariya
اوقات نماز Gaushala
اوقات نماز Megharaul
اوقات نماز Nigaul
اوقات نماز Soni̇̄ Nadi̇̄, (Soni Nadi)
اوقات نماز Barbe Nadi̇̄, (Barbe Nadi)
اوقات نماز Hathilet
اوقات نماز Judi̇̄ Kholsi̇̄, (Judi Kholsi)
اوقات نماز Chepkat
اوقات نماز Belgachhi
اوقات نماز Megharaul
اوقات نماز Shivabhakti