اوقات نماز Lalitpur

NP / Central Region / Lalitpur

جهت قبله Lalitpur

N E S W

جهت قبله Lalitpur

°271.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Lalitpur, Central Region: °271.7 :جهت قطب نما °271.9 :جهت واقعی °1-0.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Lalitpur, Patan

اوقات نماز Phaidol
اوقات نماز Jhalungtar
اوقات نماز Muldol
اوقات نماز Jhaluṅṭār, (Jhaluntar)
اوقات نماز Nyopānegāũ, (Nyopanegau)
اوقات نماز Nyoupanegaun
اوقات نماز Lele
اوقات نماز Chapagaon
اوقات نماز Chāpāgāũ, (Chapagau)
اوقات نماز Salyan
اوقات نماز Lajawan
اوقات نماز Taukhel
اوقات نماز Bistagaun
اوقات نماز Khasimara
اوقات نماز Thapagaun
اوقات نماز Sahugaun
اوقات نماز Charghare
اوقات نماز Tileshwargaun
اوقات نماز Pyāṅgāũ, (Pyangau)
اوقات نماز Kaphaldanda
اوقات نماز Ṭikābhairav, (Tikabhairav)
اوقات نماز Khatrigaun
اوقات نماز Seraphant
اوقات نماز Mahatgaun
اوقات نماز Ranadi
اوقات نماز Pyanggaun
اوقات نماز Dhanula
اوقات نماز Hanumat
اوقات نماز Itaiti
اوقات نماز Patasimat
اوقات نماز Dandagaun
اوقات نماز Sikharwa
اوقات نماز Bulu
اوقات نماز Hunumāṭ, (Hunumat)
اوقات نماز Hansiphera
اوقات نماز Badikhel
اوقات نماز Mahankalgaun
اوقات نماز Dolchap
اوقات نماز Dihgaun
اوقات نماز Salyantar
اوقات نماز Ghartigaun
اوقات نماز Basuki
اوقات نماز Lukundol
اوقات نماز Bajrabarahi
اوقات نماز Dhamigaun
اوقات نماز Thapagaun
اوقات نماز Bistagaun
اوقات نماز Guindaha
اوقات نماز Tallo Burangchuli
اوقات نماز Chaughare
اوقات نماز Majhgaun
اوقات نماز Gairigaun
اوقات نماز Chilaunedanda
اوقات نماز Tasinchok
اوقات نماز Bhaise
اوقات نماز Gulindaha
اوقات نماز Sarkigaun
اوقات نماز Parigaun
اوقات نماز Tallo Buranchuli̇̄, (Tallo Buranchuli)
اوقات نماز Jhyalpati
اوقات نماز Thapagaun
اوقات نماز Kabhre
اوقات نماز Jorkhu
اوقات نماز Rupse
اوقات نماز Taukhel
اوقات نماز Khatrigaun
اوقات نماز Chandanghat
اوقات نماز Adhikarigaun
اوقات نماز Arubot
اوقات نماز Babupakha
اوقات نماز Nallu
اوقات نماز Mahadevkholagaun
اوقات نماز Durikhel
اوقات نماز Thecho
اوقات نماز Koldanda
اوقات نماز Polaunedol
اوقات نماز Kerabari
اوقات نماز Kodetar
اوقات نماز Kotdanda
اوقات نماز Dukuchhap
اوقات نماز Tokalmat
اوقات نماز Dhaichhap
اوقات نماز Kaphaldanda
اوقات نماز Thangu
اوقات نماز Pharsidol
اوقات نماز Paudelgaun
اوقات نماز Kitini
اوقات نماز Jharuwarasi
اوقات نماز Khatrigaun
اوقات نماز Phantthok
اوقات نماز Okharbot
اوقات نماز Taukhel
اوقات نماز Mathillo Burangchule
اوقات نماز Pati
اوقات نماز Magargaun
اوقات نماز Simkhet
اوقات نماز Ḍhā̃ḍ, (Dhad)
اوقات نماز Ganglethok
اوقات نماز Māthillo Buraṅchuli̇̄, (Mathillo Buranchuli)
اوقات نماز Danuwargaun