اوقات نماز Kābhre Palānchok

NP / Central Region / Kābhre Palānchok

جهت قبله Kābhre Palānchok

N E S W

جهت قبله Kābhre Palānchok

°271.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Kābhre Palānchok, Central Region: °271.9 :جهت قطب نما °272 :جهت واقعی °1-0.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kābhre Palānchok, Kabhre Palanchok, Kabhre, Kabhre Palchok, Kavre, Kavrepalanchok

اوقات نماز Dahalthumka
اوقات نماز Bhedabari
اوقات نماز Bohare Kholā, (Bohare Khola)
اوقات نماز Charuwa
اوقات نماز Methinkot
اوقات نماز Lekalibesi
اوقات نماز Paudelbesi
اوقات نماز Basthalo
اوقات نماز Golmithumka
اوقات نماز Timilsinagaun
اوقات نماز Serabesi
اوقات نماز Ojhabesi
اوقات نماز Methinkotbesi
اوقات نماز Karketar
اوقات نماز Lekali
اوقات نماز Thakurigaun
اوقات نماز Bhoṭekāṭe Kholā, (Bhotekate Khola)
اوقات نماز Phusredanda
اوقات نماز Acharyagaun
اوقات نماز Kamere
اوقات نماز Buchakot
اوقات نماز Bohare
اوقات نماز Daregaunda
اوقات نماز Panditthok
اوقات نماز Paudelchaur
اوقات نماز Adhabhat
اوقات نماز Satdobato
اوقات نماز Timāl Ḍā̃ḍā, (Timal Dada)
اوقات نماز Jyamire
اوقات نماز Manegaun
اوقات نماز Patle
اوقات نماز Kaphlethok
اوقات نماز Jaretar
اوقات نماز Thapaliyathok
اوقات نماز Sikarkateri
اوقات نماز Satdobato
اوقات نماز Bhakundebesi
اوقات نماز Ojhatar
اوقات نماز Kharelthok
اوقات نماز Dhārāpāni̇̄ Kholā, (Dharapani Khola)
اوقات نماز Kaskote
اوقات نماز Katunje
اوقات نماز Khardarpati
اوقات نماز Khaltebesi
اوقات نماز Tripathitol
اوقات نماز Banskharka
اوقات نماز Simpatle
اوقات نماز Jaisithok
اوقات نماز Kashikhanda
اوقات نماز Jayamangaltar
اوقات نماز Beladanda
اوقات نماز Khaharegaun
اوقات نماز Ãdheri̇̄ Kholā, (Adheri Khola)
اوقات نماز Kanpur
اوقات نماز Nāmle Kholā, (Namle Khola)
اوقات نماز Devbhumi
اوقات نماز Simpatle
اوقات نماز Pipalchaur
اوقات نماز Belapathakgaun
اوقات نماز Thokare
اوقات نماز Koshidekha
اوقات نماز Swanro
اوقات نماز Chainpur
اوقات نماز Salleni
اوقات نماز Tinghare
اوقات نماز Kāshikhaṇḍ Kholā, (Kashikhand Khola)
اوقات نماز Khanigaun
اوقات نماز Baluwa
اوقات نماز Chuwane
اوقات نماز Jyamire
اوقات نماز Belathumka
اوقات نماز Barbandi
اوقات نماز Bela
اوقات نماز Thulogaun
اوقات نماز Banskharka
اوقات نماز Patlegaun
اوقات نماز Lamidanda
اوقات نماز Daregauda
اوقات نماز Bakultar
اوقات نماز Bellā, (Bella)
اوقات نماز Pipalchaur
اوقات نماز Kalinjor
اوقات نماز Ghaireṅi̇̄ḍā̃ḍā, (Ghairenidada)
اوقات نماز Harkapur
اوقات نماز Ghairenidanda
اوقات نماز Upretithok
اوقات نماز Luitelgaun
اوقات نماز Ṭapalḍā̃ḍā, (Tapaldada)
اوقات نماز Pipalchur
اوقات نماز Gareti̇̄ Kholā, (Gareti Khola)
اوقات نماز Thulagaun
اوقات نماز Khanalthok
اوقات نماز Palanchok
اوقات نماز Katunje