اوقات نماز Dhāding

NP / Central Region / Dhāding

جهت قبله Dhāding

N E S W

جهت قبله Dhāding

°271 :جهت قطب نما
جهت قبله Dhāding, Central Region: °271 :جهت قطب نما °271.2 :جهت واقعی °1-0.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Dhāding, Dhading

اوقات نماز Achanetar
اوقات نماز Lapang
اوقات نماز Lapāṅ, (Lapan)
اوقات نماز Gairigaun
اوقات نماز Charangephedi
اوقات نماز Lapāṅ Kholā, (Lapan Khola)
اوقات نماز Byarthok
اوقات نماز Gairi̇̄gāũ, (Gairigau)
اوقات نماز Anpchaur
اوقات نماز Ā̃pchaur, (Apchaur)
اوقات نماز Pauwaphant
اوقات نماز Lakure
اوقات نماز Majuwa
اوقات نماز Alaiche
اوقات نماز Khahare Bajar
اوقات نماز Damgade
اوقات نماز Bistagaun
اوقات نماز Chhapthok
اوقات نماز Achanetar
اوقات نماز Pauwāphā̃ṭ, (Pauwaphat)
اوقات نماز Lamathangaun
اوقات نماز Serabesi
اوقات نماز Bokrāṅ, (Bokran)
اوقات نماز Pantetar
اوقات نماز Biṣṭagāũ, (Bistagau)
اوقات نماز Nimachok
اوقات نماز Bokrang
اوقات نماز Baguwā Kholā, (Baguwa Khola)
اوقات نماز Baguwabesi
اوقات نماز Thapagaun
اوقات نماز Rip
اوقات نماز Bhotepadhera
اوقات نماز Charange
اوقات نماز Nibuwabot
اوقات نماز Simpani
اوقات نماز Charaṅge Kholā, (Charange Khola)
اوقات نماز Belghari
اوقات نماز Kajigaun
اوقات نماز Patale
اوقات نماز Bhirswā̃rā, (Bhirswara)
اوقات نماز Althok
اوقات نماز Thāpāgāũ, (Thapagau)
اوقات نماز Bhirswanra
اوقات نماز Kāji̇̄gāũ, (Kajigau)
اوقات نماز Phalangi
اوقات نماز Simle
اوقات نماز Salle
اوقات نماز Todke Bajar
اوقات نماز Ḍā̃ḍāpāri̇̄, (Dadapari)
اوقات نماز Tilar
اوقات نماز Lāmi̇̄ḍā̃ḍā, (Lamidada)
اوقات نماز Hulakigaun
اوقات نماز Sukaura
اوقات نماز Dandapari
اوقات نماز Khanigaun
اوقات نماز Kotthok
اوقات نماز Gairigaun
اوقات نماز Gairi̇̄gāũ, (Gairigau)
اوقات نماز Lamidanda
اوقات نماز Kokliṅ, (Koklin)
اوقات نماز Kyamare
اوقات نماز Kaste
اوقات نماز Katunje
اوقات نماز Pangre
اوقات نماز Bhandarigaun
اوقات نماز Atigaun
اوقات نماز Kokling
اوقات نماز Bahungaun
اوقات نماز Āṭi̇̄gāũ, (Atigau)
اوقات نماز Gairigaun
اوقات نماز Thala
اوقات نماز Pā̃ṅre, (Panre)
اوقات نماز Maut
اوقات نماز Katunje Bajar
اوقات نماز Chautara
اوقات نماز Gurungaun
اوقات نماز Chisapani
اوقات نماز Sukaura
اوقات نماز Deuralichhap
اوقات نماز Timalsinagaun
اوقات نماز Dhamalgaun
اوقات نماز Sarkigaun
اوقات نماز Banchaur
اوقات نماز Mahabhir
اوقات نماز Ghalegaun
اوقات نماز Belung
اوقات نماز Beluṅ, (Belun)
اوقات نماز Dhadagaun
اوقات نماز Ratmate
اوقات نماز Saptari
اوقات نماز Ojagi
اوقات نماز Khalchet
اوقات نماز Saldum
اوقات نماز Dhunganiyagaun
اوقات نماز Ĩdu, (Idu)
اوقات نماز Kubinde
اوقات نماز Indu
اوقات نماز Digaun