اوقات نماز Stokke

NO / Vestfold / Stokke

جهت قبله Stokke

N E S W

جهت قبله Stokke

°135.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Stokke, Vestfold: °135.9 :جهت قطب نما °138 :جهت واقعی °1-2.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Stokke, Kommun Stokke, Stokke kommun, Stokke kommune, si tuo ke, stokke, Стокке, স্টোক্কে, 斯托克

اوقات نماز Stokke
اوقات نماز Solåsen, (Solasen)
اوقات نماز Bokemoa
اوقات نماز Bærefjell, (Baerefjell)
اوقات نماز Laholmåsen, (Laholmasen)
اوقات نماز Kvellestadåsen, (Kvellestadasen)
اوقات نماز Stokkemyra
اوقات نماز Holtanåsen, (Holtanasen)
اوقات نماز Hvålsåsen, (Hvalsasen)
اوقات نماز Kjetilstuåsen, (Kjetilstuasen)
اوقات نماز Lågerødåsen, (Lagerodasen)
اوقات نماز Hella
اوقات نماز Furuodden
اوقات نماز Hella
اوقات نماز Holtemyra
اوقات نماز Gjennestad Gartnerskole
اوقات نماز Gullhaugen
اوقات نماز Furuodden
اوقات نماز Rossnesodden
اوقات نماز Melsomvik
اوقات نماز Melsomvik
اوقات نماز Vadumåsen, (Vadumasen)
اوقات نماز Kleivåsen, (Kleivasen)
اوقات نماز Verjø, (Verjo)
اوقات نماز Kihlåsen, (Kihlasen)
اوقات نماز Husumåsen, (Husumasen)
اوقات نماز Russeltvedt
اوقات نماز Solnesåsen, (Solnesasen)
اوقات نماز Olsåsen, (Olsasen)
اوقات نماز Solnes
اوقات نماز Rossnesodden
اوقات نماز Gjennestad
اوقات نماز Haslestadbekken
اوقات نماز Olsåsen, (Olsasen)
اوقات نماز Melsombekken
اوقات نماز Verjø, (Verjo)
اوقات نماز Saueberget
اوقات نماز Kausen
اوقات نماز Kleivåsen, (Kleivasen)
اوقات نماز Svarteberget
اوقات نماز Melsombukta
اوقات نماز Var
اوقات نماز Borgebekken
اوقات نماز Akersvannet
اوقات نماز Konåsen, (Konasen)
اوقات نماز Brudebekkåsen, (Brudebekkasen)
اوقات نماز Myren
اوقات نماز Bredholtrønningen, (Bredholtronningen)
اوقات نماز Utsikten
اوقات نماز Matisåsen, (Matisasen)
اوقات نماز Gåsøkalven, (Gasokalven)
اوقات نماز Melsom
اوقات نماز Tufte
اوقات نماز Lund
اوقات نماز Undelstvetåsen, (Undelstvetasen)
اوقات نماز Trælsodden, (Traelsodden)
اوقات نماز Svarteberget
اوقات نماز Matisåsen, (Matisasen)
اوقات نماز Kausen
اوقات نماز Konåsen, (Konasen)
اوقات نماز Gileåsen, (Gileasen)
اوقات نماز Trælsodden, (Traelsodden)
اوقات نماز Gåsø, (Gaso)
اوقات نماز Sørli, (Sorli)
اوقات نماز Svarteberget
اوقات نماز Rensgata
اوقات نماز Gjennestadvatnet
اوقات نماز Vearmyr
اوقات نماز Melsom
اوقات نماز Tufte
اوقات نماز Sjuestokkmyra
اوقات نماز Stavnumlia
اوقات نماز Matisåsen, (Matisasen)
اوقات نماز Sjuestokkmyra
اوقات نماز Robergvannet
اوقات نماز Vearmyr
اوقات نماز Fetjakilen
اوقات نماز Melsombukta
اوقات نماز Konåsen, (Konasen)
اوقات نماز Trælsodden, (Traelsodden)
اوقات نماز Vearåsen, (Vearasen)
اوقات نماز Vearåsen, (Vearasen)
اوقات نماز Glomsteinskjæs, (Glomsteinskjaes)
اوقات نماز Maroniodden
اوقات نماز Storåsen, (Storasen)
اوقات نماز Robergvannet
اوقات نماز Robergåsen, (Robergasen)
اوقات نماز Råstadåsen, (Rastadasen)
اوقات نماز Melsom
اوقات نماز Tufte
اوقات نماز Robergåsen, (Robergasen)
اوقات نماز Robergåsen, (Robergasen)
اوقات نماز Tønsbergfjorden, (Tonsbergfjorden)
اوقات نماز Råstadåsen, (Rastadasen)
اوقات نماز Storåsen, (Storasen)
اوقات نماز Robergvannet
اوقات نماز Robergmyrene
اوقات نماز Tonås, (Tonas)
اوقات نماز Sjuestokkmyra
اوقات نماز Robergåsen, (Robergasen)