اوقات نماز Sandefjord

NO / Vestfold / Sandefjord

جهت قبله Sandefjord

N E S W

جهت قبله Sandefjord

°135.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Sandefjord, Vestfold: °135.8 :جهت قطب نما °137.8 :جهت واقعی °1-2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sandefjord

اوقات نماز Sandefjord
اوقات نماز Sandefjord Port
اوقات نماز Preståsen, (Prestasen)
اوقات نماز Gokstad
اوقات نماز Brydedammen
اوقات نماز Ranvikåsen, (Ranvikasen)
اوقات نماز Virikkollen
اوقات نماز Kamfjordkilen
اوقات نماز Huvikåsen, (Huvikasen)
اوقات نماز Fjellvikåsen, (Fjellvikasen)
اوقات نماز Virik
اوقات نماز Bugårdsdammen, (Bugardsdammen)
اوقات نماز Fetjalund
اوقات نماز Framnes
اوقات نماز Kamfjordåsane, (Kamfjordasane)
اوقات نماز Midtås, (Midtas)
اوقات نماز Mokollen
اوقات نماز Vestvarden
اوقات نماز Skaubekken
اوقات نماز Breidablikk
اوقات نماز Vestre Rød, (Vestre Rod)
اوقات نماز Hagaåsen, (Hagaasen)
اوقات نماز Svartås, (Svartas)
اوقات نماز Nygård, (Nygard)
اوقات نماز Hubroåsen, (Hubroasen)
اوقات نماز Rødsåsen, (Rodsasen)
اوقات نماز Danseberget
اوقات نماز Veraåsen, (Veraasen)
اوقات نماز Gonvika
اوقات نماز Gjekstadåsen, (Gjekstadasen)
اوقات نماز Hanastadbekken
اوقات نماز Drakeåsen, (Drakeasen)
اوقات نماز Lystadåsen, (Lystadasen)
اوقات نماز Ringkollen
اوقات نماز Matgloveåsen, (Matgloveasen)
اوقات نماز Lasken
اوقات نماز Sandskjæråsen, (Sandskjaerasen)
اوقات نماز Morellåsen, (Morellasen)
اوقات نماز Dverdalsåsen, (Dverdalsasen)
اوقات نماز Kastet
اوقات نماز Frebergåsen, (Frebergasen)
اوقات نماز Marumbekken
اوقات نماز Roabukta
اوقات نماز Holtåsen, (Holtasen)
اوقات نماز Ormestadholmen
اوقات نماز Mo
اوقات نماز Dronninga
اوقات نماز Furustad
اوقات نماز Tjømeåsen, (Tjomeasen)
اوقات نماز Løkholmen, (Lokholmen)
اوقات نماز Lofterødbukta, (Lofterodbukta)
اوقات نماز Ormestadvika
اوقات نماز Høgenhallåsen, (Hogenhallasen)
اوقات نماز Rambergåsen, (Rambergasen)
اوقات نماز Trangsholmene
اوقات نماز Sjuvenga
اوقات نماز Unnebergsbekken
اوقات نماز Tangenåsen, (Tangenasen)
اوقات نماز Tranga
اوقات نماز Gørrhaugen, (Gorrhaugen)
اوقات نماز Sjuve
اوقات نماز Marumdammen
اوقات نماز Langåkeråsen, (Langakerasen)
اوقات نماز Vestadåsen, (Vestadasen)
اوقات نماز Nåmannsholmen, (Namannsholmen)
اوقات نماز Stubbåsen, (Stubbasen)
اوقات نماز From
اوقات نماز Seileråsen, (Seilerasen)
اوقات نماز Gustholmen
اوقات نماز Korsvika
اوقات نماز Klokkatolvåsen, (Klokkatolvasen)
اوقات نماز Røysebekk-kilen, (Roysebekk-kilen)
اوقات نماز Bøkilen, (Bokilen)
اوقات نماز Lahelle
اوقات نماز Asnes
اوقات نماز Vitaåsen, (Vitaasen)
اوقات نماز Fredøy, (Fredoy)
اوقات نماز Storholmen
اوقات نماز Sundeåsen, (Sundeasen)
اوقات نماز Tangenbukta
اوقات نماز Hjertås, (Hjertas)
اوقات نماز Hystadtredelen
اوقات نماز Lønneglovene, (Lonneglovene)
اوقات نماز Båtstangen, (Batstangen)
اوقات نماز Langåsen, (Langasen)
اوقات نماز Berganbukta
اوقات نماز Kiserudåsen, (Kiserudasen)
اوقات نماز Båtstangskjæret, (Batstangskjaeret)
اوقات نماز Buskjæret, (Buskjaeret)
اوقات نماز Arnfinntangen
اوقات نماز Mileåsen, (Mileasen)
اوقات نماز Katteskjæret, (Katteskjaeret)
اوقات نماز Holtan
اوقات نماز Seilerholmen
اوقات نماز Pinseåsen, (Pinseasen)
اوقات نماز Åbol, (Abol)
اوقات نماز Buholmen
اوقات نماز Tredelene
اوقات نماز Trondskjæra, (Trondskjaera)
اوقات نماز Vaholmen