اوقات نماز Sande

NO / Vestfold / Sande

جهت قبله Sande

N E S W

جهت قبله Sande

°136.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Sande, Vestfold: °136.1 :جهت قطب نما °138.1 :جهت واقعی °1-2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sande

اوقات نماز Prestegården, (Prestegarden)
اوقات نماز Prestegårdsjordet, (Prestegardsjordet)
اوقات نماز Bøplassen, (Boplassen)
اوقات نماز Tømmerås, (Tommeras)
اوقات نماز Underås, (Underas)
اوقات نماز Skjærsvold, (Skjaersvold)
اوقات نماز Sande
اوقات نماز Tannberg
اوقات نماز Nordheim
اوقات نماز Revå Nordre, (Reva Nordre)
اوقات نماز Tandbergåsen, (Tandbergasen)
اوقات نماز Gamle-Ås, (Gamle-As)
اوقات نماز Vingejordet
اوقات نماز Duni
اوقات نماز Valle
اوقات نماز Dunihagen
اوقات نماز Skogselva
اوقات نماز Åshaugen, (Ashaugen)
اوقات نماز Roligheta
اوقات نماز Roligheta
اوقات نماز Ekebo
اوقات نماز Brubakkelva
اوقات نماز Sjølsmyra, (Sjolsmyra)
اوقات نماز Glypnes
اوقات نماز Revå Sondre, (Reva Sondre)
اوقات نماز Lindås, (Lindas)
اوقات نماز Rudsbekken
اوقات نماز Brubakken
اوقات نماز Haugan
اوقات نماز Vesleelva
اوقات نماز Tangen
اوقات نماز Vebergtorget
اوقات نماز Verningen
اوقات نماز Verningen
اوقات نماز Åsheim, (Asheim)
اوقات نماز Innlaget
اوقات نماز Tasseroa
اوقات نماز Tasseroa
اوقات نماز Møllerløkka, (Mollerlokka)
اوقات نماز Glasli
اوقات نماز Glasli
اوقات نماز Hauen-Teien
اوقات نماز Skogly
اوقات نماز Skogly
اوقات نماز Dalsrudåsen, (Dalsrudasen)
اوقات نماز Sjølshagen, (Sjolshagen)
اوقات نماز Bolstadtunnelen
اوقات نماز Fostvedtfossen
اوقات نماز Nedre Rud
اوقات نماز Huken
اوقات نماز Huken
اوقات نماز Granheim
اوقات نماز Breivold
اوقات نماز Ånnerud, (Annerud)
اوقات نماز Kilen
اوقات نماز Dalen
اوقات نماز Veberg Vestre
اوقات نماز Skafjellåsen, (Skafjellasen)
اوقات نماز Vebergåsen, (Vebergasen)
اوقات نماز Bosskleiv
اوقات نماز Hølerløkka, (Holerlokka)
اوقات نماز Hølerløkka, (Holerlokka)
اوقات نماز Hagen
اوقات نماز Gilhusdalen
اوقات نماز Skjærbenksmyr, (Skjaerbenksmyr)
اوقات نماز Aas
اوقات نماز Vebergdalen
اوقات نماز Åsnæsøra, (Asnaesora)
اوقات نماز Vesle Bondimyr
اوقات نماز Svartedal
اوقات نماز Heimdal Lille
اوقات نماز Skjølshagan, (Skjolshagan)
اوقات نماز Kleiva
اوقات نماز Vardalshagen
اوقات نماز Dalalia
اوقات نماز Dalalia
اوقات نماز Delebekken
اوقات نماز Delebekken
اوقات نماز Andre Utsikt
اوقات نماز Ås Vestre, (As Vestre)
اوقات نماز Rudsåsen, (Rudsasen)
اوقات نماز Store Bondimyr
اوقات نماز Dylleberg
اوقات نماز Stuåsen, (Stuasen)
اوقات نماز Hanekleivtunnelen
اوقات نماز Tollerudelva
اوقات نماز Dalaåsen, (Dalaasen)
اوقات نماز Dalaplassen
اوقات نماز Vestre Kiruddalen
اوقات نماز Salmakerhagen
اوقات نماز Salmakerhagen
اوقات نماز Borgåsen, (Borgasen)
اوقات نماز Teiensetra
اوقات نماز Bolstadåsen, (Bolstadasen)
اوقات نماز Tollerud
اوقات نماز Aunes-To
اوقات نماز Breimyr
اوقات نماز Skogshaugen
اوقات نماز Sandeelva
اوقات نماز Hanekleivane