اوقات نماز Re

NO / Vestfold / Re

جهت قبله Re

N E S W

جهت قبله Re

°136 :جهت قطب نما
جهت قبله Re, Vestfold: °136 :جهت قطب نما °138 :جهت واقعی °1-2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Re

اوقات نماز Ramnes
اوقات نماز Stangebekken
اوقات نماز Glomsås, (Glomsas)
اوقات نماز Bergåsen, (Bergasen)
اوقات نماز Reemyra
اوقات نماز Pyttedraget
اوقات نماز Skytøymyr, (Skytoymyr)
اوقات نماز Steintorvet
اوقات نماز Sølvskjemyr, (Solvskjemyr)
اوقات نماز Nyhusmyr
اوقات نماز Valleåsen, (Valleasen)
اوقات نماز Vardås, (Vardas)
اوقات نماز Djupedal
اوقات نماز Stulsbekken
اوقات نماز Åttedalen, (Attedalen)
اوقات نماز Djupdalen
اوقات نماز Fjelebua
اوقات نماز Bøåsen, (Boasen)
اوقات نماز Jare
اوقات نماز Nordre Brattåsen, (Nordre Brattasen)
اوقات نماز Sølvskjemyråsen, (Solvskjemyrasen)
اوقات نماز Rolighetåsen, (Rolighetasen)
اوقات نماز Brattåsmyr, (Brattasmyr)
اوقات نماز Bjørnemyr, (Bjornemyr)
اوقات نماز Søndre Brattås, (Sondre Brattas)
اوقات نماز Brånan, (Branan)
اوقات نماز Gulåsen, (Gulasen)
اوقات نماز Lefsrødåsen, (Lefsrodasen)
اوقات نماز Revetal
اوقات نماز Holebekken
اوقات نماز Bjønnemyr, (Bjonnemyr)
اوقات نماز Gordalåsen, (Gordalasen)
اوقات نماز Rullebruene
اوقات نماز Høgåsen, (Hogasen)
اوقات نماز Bø, (Bo)
اوقات نماز Stangevatnet
اوقات نماز Klopp
اوقات نماز Lefsrødbekken, (Lefsrodbekken)
اوقات نماز Myra
اوقات نماز Stulsåsen, (Stulsasen)
اوقات نماز Bingenåsen, (Bingenasen)
اوقات نماز Kringlevatnet
اوقات نماز Bingenløkka, (Bingenlokka)
اوقات نماز Jareåsen, (Jareasen)
اوقات نماز Myråsen, (Myrasen)
اوقات نماز Skjeggestadåsen, (Skjeggestadasen)
اوقات نماز Fjosåsen, (Fjosasen)
اوقات نماز Jonasløkka, (Jonaslokka)
اوقات نماز Høgståsen, (Hogstasen)
اوقات نماز Rolpebrumyr
اوقات نماز Stordal
اوقات نماز Vaskersberget
اوقات نماز Kjonåsen, (Kjonasen)
اوقات نماز Skarsåsen, (Skarsasen)
اوقات نماز Kloppebekken
اوقات نماز Høgståsen, (Hogstasen)
اوقات نماز Gislerød sagfoss, (Gislerod sagfoss)
اوقات نماز Rolpebrumyr
اوقات نماز Gislerødbekken, (Gislerodbekken)
اوقات نماز Bjønnåsen, (Bjonnasen)
اوقات نماز Holeåsen, (Holeasen)
اوقات نماز Fjosåsen, (Fjosasen)
اوقات نماز Stamnås, (Stamnas)
اوقات نماز Almedal
اوقات نماز Grorudåsen, (Grorudasen)
اوقات نماز Dresleåsen, (Dresleasen)
اوقات نماز Rånerødkollen, (Ranerodkollen)
اوقات نماز Myråsen, (Myrasen)
اوقات نماز Kjonåsen, (Kjonasen)
اوقات نماز Grorødvatnet, (Grorodvatnet)
اوقات نماز Kløvsåsen, (Klovsasen)
اوقات نماز Nyhusmyra
اوقات نماز Laukåsen, (Laukasen)
اوقات نماز Holtåsen, (Holtasen)
اوقات نماز Fossan
اوقات نماز Gordalåsen, (Gordalasen)
اوقات نماز Gampemyr
اوقات نماز Brånakleiva, (Branakleiva)
اوقات نماز Firingbekken
اوقات نماز Kileåsen, (Kileasen)
اوقات نماز Brannåsen, (Brannasen)
اوقات نماز Lunnskollen
اوقات نماز Brattåsmyr, (Brattasmyr)
اوقات نماز Langgrindåsen, (Langgrindasen)
اوقات نماز Stulsåsen, (Stulsasen)
اوقات نماز Søndre Brattås, (Sondre Brattas)
اوقات نماز Rolighetåsen, (Rolighetasen)
اوقات نماز Grorudåsen, (Grorudasen)
اوقات نماز Bjønnemyr, (Bjonnemyr)
اوقات نماز Oserødåsen, (Oserodasen)
اوقات نماز Djupdalen
اوقات نماز Sølvskjemyråsen, (Solvskjemyrasen)
اوقات نماز Almedal
اوقات نماز Ellefsrønningen, (Ellefsronningen)
اوقات نماز Hoksrødåsen, (Hoksrodasen)
اوقات نماز Ellefsrønningsåsen, (Ellefsronningsasen)
اوقات نماز Stangevatnet
اوقات نماز Uleberget
اوقات نماز Sølvskjemyr, (Solvskjemyr)
اوقات نماز Brånakleiva, (Branakleiva)