اوقات نماز Horten

NO / Vestfold / Horten

جهت قبله Horten

N E S W

جهت قبله Horten

°136.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Horten, Vestfold: °136.2 :جهت قطب نما °138.3 :جهت واقعی °1-2.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Horten, Borre

اوقات نماز Horten
اوقات نماز Nordre Brårud, (Nordre Brarud)
اوقات نماز Horten
اوقات نماز Kanalen
اوقات نماز Åsen Terrasse, (Asen Terrasse)
اوقات نماز Hortensskogen
اوقات نماز Brårudåsen, (Brarudasen)
اوقات نماز Linda
اوقات نماز Indrehavn
اوقات نماز Indrehavn
اوقات نماز Røråsen, (Rorasen)
اوقات نماز Sælavika, (Saelavika)
اوقات نماز Vollen
اوقات نماز Keisermarka
اوقات نماز Steinsnes
اوقات نماز Apenes
اوقات نماز Apenes
اوقات نماز Sølvkronen, (Solvkronen)
اوقات نماز Hortenskrakken
اوقات نماز Møringbukta, (Moringbukta)
اوقات نماز Holtan
اوقات نماز Selviken
اوقات نماز Solvika
اوقات نماز Møringen, (Moringen)
اوقات نماز Apenes
اوقات نماز Bakkebukta
اوقات نماز Knutsrød, (Knutsrod)
اوقات نماز Kongsten
اوقات نماز Bueskjæret, (Bueskjaeret)
اوقات نماز Bueskjær Biotypvern, (Bueskjaer Biotypvern)
اوقات نماز Dampejordet
اوقات نماز Kosterenna
اوقات نماز Stuterenskjæret, (Stuterenskjaeret)
اوقات نماز Rørestranda, (Rorestranda)
اوقات نماز Revet
اوقات نماز Kjølhaleskogen, (Kjolhaleskogen)
اوقات نماز Ramsli
اوقات نماز Nordlibakken
اوقات نماز Reverumpa
اوقات نماز Reverumpa
اوقات نماز Julaften
اوقات نماز Borrevannet
اوقات نماز Evje
اوقات نماز Vealøs, (Vealos)
اوقات نماز Rumpa
اوقات نماز Sankt Helena
اوقات نماز St. Helena
اوقات نماز Utsikten
اوقات نماز Vealøsrenna, (Vealosrenna)
اوقات نماز Svartskjæret, (Svartskjaeret)
اوقات نماز Kuskjæret, (Kuskjaeret)
اوقات نماز Bastøykalven, (Bastoykalven)
اوقات نماز Måkerumpa, (Makerumpa)
اوقات نماز Rognskjæret, (Rognskjaeret)
اوقات نماز Mellomøya, (Mellomoya)
اوقات نماز Mellomøya, (Mellomoya)
اوقات نماز Strømsundet, (Stromsundet)
اوقات نماز Østøya, (Ostoya)
اوقات نماز Hagaskjæret, (Hagaskjaeret)
اوقات نماز Skavli
اوقات نماز Lillelort
اوقات نماز Vik Søndre, (Vik Sondre)
اوقات نماز Bjerkerønningen, (Bjerkeronningen)
اوقات نماز Vealøsflaket, (Vealosflaket)
اوقات نماز Møllestua, (Mollestua)
اوقات نماز Løvøysund, (Lovoysund)
اوقات نماز Ersvika
اوقات نماز Øvremølla, (Ovremolla)
اوقات نماز Røremarka, (Roremarka)
اوقات نماز Bastøybukta, (Bastoybukta)
اوقات نماز Lort
اوقات نماز Veierudåsen, (Veierudasen)
اوقات نماز Kotterød, (Kotterod)
اوقات نماز Østøybåen, (Ostoybaen)
اوقات نماز Hårfagrebåen, (Harfagrebaen)
اوقات نماز Klokkertangen
اوقات نماز Borre
اوقات نماز Spillemannshaugen
اوقات نماز Mølledammen, (Molledammen)
اوقات نماز Gamlegård, (Gamlegard)
اوقات نماز Falkensten
اوقات نماز Bandalen
اوقات نماز Vadfiskerstua
اوقات نماز Vegge Søndre, (Vegge Sondre)
اوقات نماز Løvøya, (Lovoya)
اوقات نماز Drasund
اوقات نماز Sandrevodden
اوقات نماز Nøttekrakken, (Nottekrakken)
اوقات نماز Veggbukta
اوقات نماز Veggfjell
اوقات نماز Veggsletta
اوقات نماز Holmen
اوقات نماز Holmen
اوقات نماز Veggesletta
اوقات نماز Dover
اوقات نماز Paradisbukta
اوقات نماز Paradisbukta
اوقات نماز Skreppedal
اوقات نماز Kjerkebukta
اوقات نماز Steingaren