اوقات نماز Færder

NO / Vestfold / Færder

جهت قبله Færder

N E S W

جهت قبله Færder

°136 :جهت قطب نما
جهت قبله Færder, Vestfold: °136 :جهت قطب نما °138.1 :جهت واقعی °1-2.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Færder, Faerder

اوقات نماز Tinghaug
اوقات نماز Borgheim
اوقات نماز Haugar
اوقات نماز Slottsfjellet
اوقات نماز Ollebukta
اوقات نماز Tønsberg, (Tonsberg)
اوقات نماز Haugar
اوقات نماز Øhrebekken, (Ohrebekken)
اوقات نماز Borgheim
اوقات نماز Tønsberg, (Tonsberg)
اوقات نماز Tinghaug
اوقات نماز Seileråsen, (Seilerasen)
اوقات نماز Tandstad
اوقات نماز Trælleborg, (Traelleborg)
اوقات نماز Magnhildås, (Magnhildas)
اوقات نماز Træleborgodden, (Traeleborgodden)
اوقات نماز Magnhildås, (Magnhildas)
اوقات نماز Bjønnesåsen, (Bjonnesasen)
اوقات نماز Ollebukta
اوقات نماز Øhrebekken, (Ohrebekken)
اوقات نماز Slottsfjellet
اوقات نماز Kalsnes
اوقات نماز Ørsnes, (Orsnes)
اوقات نماز Nøtterøy, (Notteroy)
اوقات نماز Seileråsen, (Seilerasen)
اوقات نماز Kilen
اوقات نماز Tandstad
اوقات نماز Bjønnesåsen, (Bjonnesasen)
اوقات نماز Nøtterøy, (Notteroy)
اوقات نماز Brua
اوقات نماز Herstadås, (Herstadas)
اوقات نماز Kalsnes
اوقات نماز Danholmen
اوقات نماز Semsåsen, (Semsasen)
اوقات نماز Øhrebukta, (Ohrebukta)
اوقات نماز Trælleborg, (Traelleborg)
اوقات نماز Kilen
اوقات نماز Ramberg
اوقات نماز Råel, (Rael)
اوقات نماز Kjøleåsen, (Kjoleasen)
اوقات نماز Danholmen
اوقات نماز Teie
اوقات نماز Træleborgodden, (Traeleborgodden)
اوقات نماز Hjemseng
اوقات نماز Herstadås, (Herstadas)
اوقات نماز Kjølelia, (Kjolelia)
اوقات نماز Bjørneglova, (Bjorneglova)
اوقات نماز Rosanes
اوقات نماز Brua
اوقات نماز Hella
اوقات نماز Furuodden
اوقات نماز Kjøleåsen, (Kjoleasen)
اوقات نماز Råel, (Rael)
اوقات نماز Ramberg
اوقات نماز Træla, (Traela)
اوقات نماز Kjølelia, (Kjolelia)
اوقات نماز Semsåsen, (Semsasen)
اوقات نماز Bjørneglova, (Bjorneglova)
اوقات نماز Hella
اوقات نماز Rosahaug
اوقات نماز Gullhaugen
اوقات نماز Ørsnes, (Orsnes)
اوقات نماز Burås, (Buras)
اوقات نماز Hjemseng
اوقات نماز Rambergåsen, (Rambergasen)
اوقات نماز Smidsrødodden, (Smidsrododden)
اوقات نماز Guriås, (Gurias)
اوقات نماز Øhrebukta, (Ohrebukta)
اوقات نماز Rambergåsen, (Rambergasen)
اوقات نماز Furuodden
اوقات نماز Venås, (Venas)
اوقات نماز Rossnesodden
اوقات نماز Råelåsen, (Raelasen)
اوقات نماز Melsomvik
اوقات نماز Melsomvik
اوقات نماز Føynland, (Foynland)
اوقات نماز Råel, (Rael)
اوقات نماز Teie
اوقات نماز Hjertneset
اوقات نماز Vestskogen
اوقات نماز Råel, (Rael)
اوقات نماز Vadumåsen, (Vadumasen)
اوقات نماز Kleivåsen, (Kleivasen)
اوقات نماز Teigenåsen, (Teigenasen)
اوقات نماز Venås, (Venas)
اوقات نماز Verjø, (Verjo)
اوقات نماز Solnesåsen, (Solnesasen)
اوقات نماز Olsåsen, (Olsasen)
اوقات نماز Solnes
اوقات نماز Rossnesodden
اوقات نماز Rosanes
اوقات نماز Tørkopp, (Torkopp)
اوقات نماز Hjertneset
اوقات نماز Nordal
اوقات نماز Munkerekkbukta
اوقات نماز Burås, (Buras)
اوقات نماز Nesbrygga
اوقات نماز Vestskogen
اوقات نماز Træla, (Traela)
اوقات نماز Guriås, (Gurias)