اوقات نماز Andebu

NO / Vestfold / Andebu

جهت قبله Andebu

N E S W

جهت قبله Andebu

°135.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Andebu, Vestfold: °135.9 :جهت قطب نما °137.9 :جهت واقعی °1-2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Andebu, Andebu kommun, Andebu kommune, Andebu vald, Annebu, Kommun Andebu, an de bu, andbw, andebu, Аннебу, اندبو, আন্ডেবু, 安德布

اوقات نماز Andebu
اوقات نماز Kjørkåsen, (Kjorkasen)
اوقات نماز Kullerød, (Kullerod)
اوقات نماز Amurlegda
اوقات نماز Skør, (Skor)
اوقات نماز Vetan
اوقات نماز Kjoneåsen, (Kjoneasen)
اوقات نماز Trytebærje, (Trytebaerje)
اوقات نماز Tømmerdalen, (Tommerdalen)
اوقات نماز Skørsåsane, (Skorsasane)
اوقات نماز Holt
اوقات نماز Trulsemyr
اوقات نماز Trollhaugen
اوقات نماز Pyttedraget
اوقات نماز Krokenga
اوقات نماز Skytøymyr, (Skytoymyr)
اوقات نماز Suberget
اوقات نماز Mærkedalen, (Maerkedalen)
اوقات نماز Steintorvet
اوقات نماز Sølvskjemyr, (Solvskjemyr)
اوقات نماز Askjemvatnet
اوقات نماز Vardås, (Vardas)
اوقات نماز Rønningen, (Ronningen)
اوقات نماز Stulsbekken
اوقات نماز Djupdalen
اوقات نماز Nordre Brattåsen, (Nordre Brattasen)
اوقات نماز Sølvskjemyråsen, (Solvskjemyrasen)
اوقات نماز Kjæråsdammen, (Kjaerasdammen)
اوقات نماز Rolighetåsen, (Rolighetasen)
اوقات نماز Brattåsmyr, (Brattasmyr)
اوقات نماز Taranrødmoa, (Taranrodmoa)
اوقات نماز Bjørnemyr, (Bjornemyr)
اوقات نماز Søndre Brattås, (Sondre Brattas)
اوقات نماز Moafossane
اوقات نماز Brånan, (Branan)
اوقات نماز Berg
اوقات نماز Gulåsen, (Gulasen)
اوقات نماز Skauåsen, (Skauasen)
اوقات نماز Bjønnemyr, (Bjonnemyr)
اوقات نماز Gordalåsen, (Gordalasen)
اوقات نماز Rullebruene
اوقات نماز Høgåsen, (Hogasen)
اوقات نماز Tranget
اوقات نماز Den brente åsen, (Den brente asen)
اوقات نماز Lagårdsøya, (Lagardsoya)
اوقات نماز Stangevatnet
اوقات نماز Kullerødvannet, (Kullerodvannet)
اوقات نماز Gulliåsen, (Gulliasen)
اوقات نماز Stulsåsen, (Stulsasen)
اوقات نماز Brånæskastet, (Branaeskastet)
اوقات نماز Halvorsmyr
اوقات نماز Strutemoa
اوقات نماز Tamburhaugen
اوقات نماز Myråsen, (Myrasen)
اوقات نماز Hegrebekk
اوقات نماز Halumåsen, (Halumasen)
اوقات نماز Vinkjelleren
اوقات نماز Bonden
اوقات نماز Fjosåsen, (Fjosasen)
اوقات نماز Høgståsen, (Hogstasen)
اوقات نماز Rolpebrumyr
اوقات نماز Kjonåsen, (Kjonasen)
اوقات نماز Skjellandsåsen, (Skjellandsasen)
اوقات نماز Flåttenåsen, (Flattenasen)
اوقات نماز Høgståsen, (Hogstasen)
اوقات نماز Hamnedalen
اوقات نماز Rolpebrumyr
اوقات نماز Rørodden, (Rorodden)
اوقات نماز Fjosåsen, (Fjosasen)
اوقات نماز Malmmyra
اوقات نماز Kviåsen, (Kviasen)
اوقات نماز Almedal
اوقات نماز Grorudåsen, (Grorudasen)
اوقات نماز Hauganhågan, (Hauganhagan)
اوقات نماز Vikemyra
اوقات نماز Stålerødvatnet, (Stalerodvatnet)
اوقات نماز Rånerødkollen, (Ranerodkollen)
اوقات نماز Bustingen
اوقات نماز Myråsen, (Myrasen)
اوقات نماز Kjonåsen, (Kjonasen)
اوقات نماز Båhusåsen, (Bahusasen)
اوقات نماز Sauåsen, (Sauasen)
اوقات نماز Lorttjønn, (Lorttjonn)
اوقات نماز Susåsen, (Susasen)
اوقات نماز Grorødvatnet, (Grorodvatnet)
اوقات نماز Bjønnmyr, (Bjonnmyr)
اوقات نماز Moltemyr
اوقات نماز Mursteinåsen, (Mursteinasen)
اوقات نماز Hauganåsen, (Hauganasen)
اوقات نماز Brånaåsen, (Branaasen)
اوقات نماز Demmingsdalen
اوقات نماز Molandvatnet
اوقات نماز Gordalåsen, (Gordalasen)
اوقات نماز Åsåsen, (Asasen)
اوقات نماز Svinningen
اوقات نماز Brånakleiva, (Branakleiva)
اوقات نماز Smedalen
اوقات نماز Veggeråsen, (Veggerasen)
اوقات نماز Lauvåsdalen, (Lauvasdalen)
اوقات نماز Årholt, (Arholt)