اوقات نماز Vest-Agder Fylke

NO / Vest-Agder / Vest-Agder Fylke

جهت قبله Vest-Agder Fylke

N E S W

جهت قبله Vest-Agder Fylke

°133.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Vest-Agder Fylke, Vest-Agder: °133.2 :جهت قطب نما °134.3 :جهت واقعی °1-1.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Vest-Agder Fylke, Agdir, Agðir, Vest-Agder

اوقات نماز Kristiansand
اوقات نماز Kristiansand
اوقات نماز Nedre Stampetjørnane, (Nedre Stampetjornane)
اوقات نماز Kristiansand Port
اوقات نماز Kristiansand
اوقات نماز Kristianiafjorden
اوقات نماز Kristiansand
اوقات نماز 3. Stampe
اوقات نماز Nodeviga
اوقات نماز Store Noddevika
اوقات نماز Gravane
اوقات نماز Austerhavna
اوقات نماز Otra
اوقات نماز Kristianiafjorden
اوقات نماز Nedre Stampetjørnane, (Nedre Stampetjornane)
اوقات نماز Kristiansand Port
اوقات نماز Lund
اوقات نماز Otra
اوقات نماز Gravskjæra, (Gravskjaera)
اوقات نماز Lund
اوقات نماز 3. Stampe
اوقات نماز Bendiksbukta
اوقات نماز Sugga
اوقات نماز Rundingen
اوقات نماز Karanteneholmen
اوقات نماز Nodeviga
اوقات نماز Austerhavna
اوقات نماز Gravane
اوقات نماز Galten
اوقات نماز Store Noddevika
اوقات نماز Blegerøya, (Blegeroya)
اوقات نماز Grimsbekken
اوقات نماز Torridalselv
اوقات نماز Flisebukta
اوقات نماز Rundingen
اوقات نماز Duedalen
اوقات نماز Galgebergtangen
اوقات نماز Sugga
اوقات نماز Torridalselv
اوقات نماز Duedalen
اوقات نماز Grim
اوقات نماز Kirkebukta
اوقات نماز Sogndalstøbukta, (Sogndalstobukta)
اوقات نماز Ånenskjæret, (Anenskjaeret)
اوقات نماز Grimshaugen
اوقات نماز Ravnedalen
اوقات نماز Gravskjæra, (Gravskjaera)
اوقات نماز Grimsbekken
اوقات نماز Kolsdalsbukta
اوقات نماز Grimshaugen
اوقات نماز Bånetjørn, (Banetjorn)
اوقات نماز Grim
اوقات نماز Valhalla
اوقات نماز Bendiksbukta
اوقات نماز Galten
اوقات نماز Odderøya, (Odderoya)
اوقات نماز Nordodden
اوقات نماز Kuholmen
اوقات نماز Karanteneholmen
اوقات نماز Eg
اوقات نماز Vesterhavn
اوقات نماز Galgebergtangen
اوقات نماز Kuholmsbukta
اوقات نماز Valhalla
اوقات نماز Sogndalstøbukta, (Sogndalstobukta)
اوقات نماز Kirkebukta
اوقات نماز Ravneheia
اوقات نماز Grimsåsen, (Grimsasen)
اوقات نماز Kolsdalsbukta
اوقات نماز Blegerøya, (Blegeroya)
اوقات نماز Ånenskjæret, (Anenskjaeret)
اوقات نماز Ravnedalen
اوقات نماز Flisebukta
اوقات نماز Kuvika
اوقات نماز Austerhavn
اوقات نماز Bleikerøyboen, (Bleikeroyboen)
اوقات نماز Kuholmen
اوقات نماز Grimsåsen, (Grimsasen)
اوقات نماز Nordodden
اوقات نماز Kuholmsbukta
اوقات نماز Kongsgård, (Kongsgard)
اوقات نماز Bånetjørn, (Banetjorn)
اوقات نماز Krossen
اوقات نماز Kuholmane
اوقات نماز Hannevikbukta
اوقات نماز Bertesbukta
اوقات نماز Ravneheia
اوقات نماز Kuvika
اوقات نماز Vesterhavn
اوقات نماز Odderøya, (Odderoya)
اوقات نماز Myrodden
اوقات نماز Eg
اوقات نماز Myrbukta
اوقات نماز Gleodden
اوقات نماز Marvika
اوقات نماز Marvika
اوقات نماز Dybingen
اوقات نماز Torsviga
اوقات نماز Torsviga
اوقات نماز Marviksbukta