اوقات نماز Søgne

NO / Vest-Agder / Søgne

جهت قبله Søgne

N E S W

جهت قبله Søgne

°133 :جهت قطب نما
جهت قبله Søgne, Vest-Agder: °133 :جهت قطب نما °134 :جهت واقعی °1-1.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Søgne, Sogne, Kommun Sogne, Kommun Søgne, Segne, Sjogne, Sogne kommun, Sogne kommune, Søgne kommun, Søgne kommune, sagne, song ne, Сегне, Сёгне, সাগ্নে, 松訥

اوقات نماز Tangvall
اوقات نماز Klepland
اوقات نماز Skjærelia, (Skjaerelia)
اوقات نماز Solåsen, (Solasen)
اوقات نماز Stemmevann
اوقات نماز Kleppeland
اوقات نماز Eik
اوقات نماز Anderåsen, (Anderasen)
اوقات نماز Ha-holet
اوقات نماز Eiketjønna, (Eiketjonna)
اوقات نماز Kroktjønna, (Kroktjonna)
اوقات نماز Austervarden
اوقات نماز Østerhus, (Osterhus)
اوقات نماز Graskjærvannet, (Graskjaervannet)
اوقات نماز Tjomsevatnet
اوقات نماز Tømmermyra, (Tommermyra)
اوقات نماز Haugedalen
اوقات نماز Føre, (Fore)
اوقات نماز Hølledale, (Holledale)
اوقات نماز Fløybakken, (Floybakken)
اوقات نماز Stausland
اوقات نماز Føssa, (Fossa)
اوقات نماز Lundeheia
اوقات نماز Bjønnskjerrknatten, (Bjonnskjerrknatten)
اوقات نماز Blomrishola
اوقات نماز Giskedalen
اوقات نماز Bjørnskjerrmyra, (Bjornskjerrmyra)
اوقات نماز Risvannsknatten
اوقات نماز Ytre Tingtjønn, (Ytre Tingtjonn)
اوقات نماز Barnedalen
اوقات نماز Svaheisknatten
اوقات نماز Songvik
اوقات نماز Kjønndalen, (Kjonndalen)
اوقات نماز Taraldsmyra
اوقات نماز Lunde
اوقات نماز Søgne, (Sogne)
اوقات نماز Maurtjønn, (Maurtjonn)
اوقات نماز Sjåsæheia, (Sjasaeheia)
اوقات نماز Medheidalen
اوقات نماز Åsebekken, (Asebekken)
اوقات نماز Lillås-varde, (Lillas-varde)
اوقات نماز Langevannet
اوقات نماز Solta
اوقات نماز Tingtjønna, (Tingtjonna)
اوقات نماز Risvatnet
اوقات نماز Det mørke kapittelet, (Det morke kapittelet)
اوقات نماز Høllen, (Hollen)
اوقات نماز Bringeheia
اوقات نماز Langemyr
اوقات نماز Leire
اوقات نماز Skjeggåsen, (Skjeggasen)
اوقات نماز Svalås-tjønna, (Svalas-tjonna)
اوقات نماز Lillasmyra
اوقات نماز Suåsheia, (Suasheia)
اوقات نماز Torvetjønn, (Torvetjonn)
اوقات نماز Svalås-varde, (Svalas-varde)
اوقات نماز Torvetjønnheia, (Torvetjonnheia)
اوقات نماز Rosseland
اوقات نماز Løåsmyra, (Loasmyra)
اوقات نماز Løeneset, (Loeneset)
اوقات نماز Møllebekken, (Mollebekken)
اوقات نماز Mørkedalstjønn, (Morkedalstjonn)
اوقات نماز Kloppetjønna, (Kloppetjonna)
اوقات نماز Stemvannet
اوقات نماز Turntjønna, (Turntjonna)
اوقات نماز Tofteland lier
اوقات نماز Lille Kabbertjønn, (Lille Kabbertjonn)
اوقات نماز Kobbartjørn, (Kobbartjorn)
اوقات نماز Lilleåsen, (Lilleasen)
اوقات نماز Berge
اوقات نماز Moneheia
اوقات نماز Bommane
اوقات نماز Folemyra
اوقات نماز Paddetjønn, (Paddetjonn)
اوقات نماز Vestre Tjønna, (Vestre Tjonna)
اوقات نماز Kvernhusvatnet
اوقات نماز Indre Kobotjønn, (Indre Kobotjonn)
اوقات نماز Gåbestø, (Gabesto)
اوقات نماز Nedre Lians Hatjønn, (Nedre Lians Hatjonn)
اوقات نماز Løeslåtta, (Loeslatta)
اوقات نماز Birkedalen
اوقات نماز Tustetjønn, (Tustetjonn)
اوقات نماز Kvelpetjønn, (Kvelpetjonn)
اوقات نماز Hellersdalen
اوقات نماز Trosevika
اوقات نماز Ånens skar, (Anens skar)
اوقات نماز Bersvannet
اوقات نماز Tinntjønn, (Tinntjonn)
اوقات نماز Øvre Lians-hatjønn, (Ovre Lians-hatjonn)
اوقات نماز Gjerdeåsen, (Gjerdeasen)
اوقات نماز Kvernhusvika
اوقات نماز Ytre Kobotjønn, (Ytre Kobotjonn)
اوقات نماز Surtetjønna, (Surtetjonna)
اوقات نماز Kjelland
اوقات نماز Mjunevannet
اوقات نماز Tretjønnan, (Tretjonnan)
اوقات نماز Langevannsbekken
اوقات نماز Rossevannsbekken
اوقات نماز Grunnholmen
اوقات نماز Indre Røynåsen, (Indre Roynasen)