اوقات نماز Sirdal

NO / Vest-Agder / Sirdal

جهت قبله Sirdal

N E S W

جهت قبله Sirdal

°132.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Sirdal, Vest-Agder: °132.5 :جهت قطب نما °133.1 :جهت واقعی °1-0.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sirdal

اوقات نماز Tonstad
اوقات نماز Kringlenes
اوقات نماز Åsbrotbekken, (Asbrotbekken)
اوقات نماز Sølvbekken, (Solvbekken)
اوقات نماز Finsnes
اوقات نماز Fintlandsmonane
اوقات نماز Tverrdalane
اوقات نماز Rutlebekk
اوقات نماز Kviåsli, (Kviasli)
اوقات نماز Eikåsen, (Eikasen)
اوقات نماز Bjørnebekken, (Bjornebekken)
اوقات نماز Halvfjerdingsbekken
اوقات نماز Smiurdknuten
اوقات نماز Nedstemyr
اوقات نماز Skotet
اوقات نماز Ytre Bjørnedalsskaret, (Ytre Bjornedalsskaret)
اوقات نماز Vermedal
اوقات نماز Hatleli
اوقات نماز Trolldalen
اوقات نماز Hundebergskotet
اوقات نماز Indre Djupedal
اوقات نماز Bjørndalen, (Bjorndalen)
اوقات نماز Raudtoknuten
اوقات نماز Tjorrebekk
اوقات نماز Ljosdal
اوقات نماز Fugleskaret
اوقات نماز Heimre Djupedal
اوقات نماز Snertenesmyra
اوقات نماز Skiftingsbekken
اوقات نماز Vermeknuten
اوقات نماز Saland
اوقات نماز Brynefossane
اوقات نماز Tvettebekken
اوقات نماز Snertnesbekken
اوقات نماز Fjerdingsmyr
اوقات نماز Ertsmyran
اوقات نماز Fjerdingsli
اوقات نماز Grønteskotet, (Gronteskotet)
اوقات نماز Diblemyr
اوقات نماز Gatneskil
اوقات نماز Trongsbekk
اوقات نماز Bakkelega
اوقات نماز Maritsheii
اوقات نماز Svodene
اوقات نماز Lyngmyr
اوقات نماز Holemyrsigane
اوقات نماز Stakkhomfjellet
اوقات نماز Skrubbeli
اوقات نماز Tverrfjellet
اوقات نماز Lyngmyrdalen
اوقات نماز Legetjønn, (Legetjonn)
اوقات نماز Trongetjønn, (Trongetjonn)
اوقات نماز Hommefjell
اوقات نماز Raunedalen
اوقات نماز Glipsbekken
اوقات نماز Indratjørn, (Indratjorn)
اوقات نماز Orrebekkdalen
اوقات نماز Lindåna, (Lindana)
اوقات نماز Leiemyr
اوقات نماز Grimshommen
اوقات نماز Husefjellet
اوقات نماز Storlibekken
اوقات نماز Bronen
اوقات نماز Symjetjønn, (Symjetjonn)
اوقات نماز Bergeheia
اوقات نماز Hommeskaret
اوقات نماز Ertsbekken
اوقات نماز Storbakktjønn, (Storbakktjonn)
اوقات نماز Løeslåtten, (Loeslatten)
اوقات نماز Rompebekk
اوقات نماز Fylsbakken
اوقات نماز St. Olavsdalen
اوقات نماز Høgevarden, (Hogevarden)
اوقات نماز Okslii
اوقات نماز Loftsteinsheii
اوقات نماز Kvithellertjønn, (Kvithellertjonn)
اوقات نماز Stølsbekk, (Stolsbekk)
اوقات نماز Slettetjønn, (Slettetjonn)
اوقات نماز Botnefjellet
اوقات نماز Brynane
اوقات نماز Middagsknuten
اوقات نماز Klypefjellet
اوقات نماز Lægane, (Laegane)
اوقات نماز Smiursli
اوقات نماز Storebekk
اوقات نماز Dordistjønn, (Dordistjonn)
اوقات نماز Oppstøknuten, (Oppstoknuten)
اوقات نماز Grasdalsheii
اوقات نماز Termodal
اوقات نماز Josdalsbekken
اوقات نماز Klypa
اوقات نماز Skrøyleknuden, (Skroyleknuden)
اوقات نماز Løyningsbekken, (Loyningsbekken)
اوقات نماز Klypevatnet
اوقات نماز Hodleli
اوقات نماز Ersskaret
اوقات نماز Rappingfjell
اوقات نماز Daureknuten
اوقات نماز Ulvshom
اوقات نماز Rappingdalen