اوقات نماز Mandal

NO / Vest-Agder / Mandal

جهت قبله Mandal

N E S W

جهت قبله Mandal

°132.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Mandal, Vest-Agder: °132.6 :جهت قطب نما °133.5 :جهت واقعی °1-0.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Mandal

اوقات نماز Sanden
اوقات نماز Mandal
اوقات نماز Malmø, (Malmo)
اوقات نماز Nedre Malmø, (Nedre Malmo)
اوقات نماز Skidalsheia
اوقات نماز Sandbergsheia
اوقات نماز Vestnes
اوقات نماز Piren
اوقات نماز Sande
اوقات نماز Kirkeodden
اوقات نماز Halse
اوقات نماز Svege
اوقات نماز Suggevika
اوقات نماز Torkelsnot
اوقات نماز Ystenot
اوقات نماز Østerland, (Osterland)
اوقات نماز Grønevika, (Gronevika)
اوقات نماز Budokka
اوقات نماز Buråsen, (Burasen)
اوقات نماز Bakmed
اوقات نماز Nua
اوقات نماز Asermyra
اوقات نماز Kvisla
اوقات نماز Ulvsvika
اوقات نماز Solhøgda, (Solhogda)
اوقات نماز Ramsdalen
اوقات نماز Geitevika
اوقات نماز Gjertsberg
اوقات نماز Bankebukta
اوقات نماز Mandalselva
اوقات نماز Frøysland, (Froysland)
اوقات نماز Kongefjell
اوقات نماز Hengestabben
اوقات نماز Molkebakken
اوقات نماز Stumpodden
اوقات نماز Aspevika
اوقات نماز Svineholman
اوقات نماز Leirvika
اوقات نماز Skarvøy, (Skarvoy)
اوقات نماز Spansmyra
اوقات نماز Skinnsnes
اوقات نماز Risørbank, (Risorbank)
اوقات نماز Frøyslandstjønna, (Froyslandstjonna)
اوقات نماز Anderåsen, (Anderasen)
اوقات نماز Rugdeneset
اوقات نماز Torkelshola
اوقات نماز Finkelholmen
اوقات نماز Hukkan
اوقات نماز Aspholmen
اوقات نماز Furuholmen
اوقات نماز Oddan
اوقات نماز Ånenskjær, (Anenskjaer)
اوقات نماز Nodevika
اوقات نماز Sauholmen
اوقات نماز Nyeverven
اوقات نماز Smiodden
اوقات نماز Nordholmen
اوقات نماز Rennesodden
اوقات نماز Moneslia
اوقات نماز Lakseskjær, (Lakseskjaer)
اوقات نماز Port Arthur
اوقات نماز Annisbukt
اوقات نماز Slåttetjønna, (Slattetjonna)
اوقات نماز Fløybakken, (Floybakken)
اوقات نماز Hekkholmen
اوقات نماز Årøy, (Aroy)
اوقات نماز Gismerøya, (Gismeroya)
اوقات نماز Kuodden
اوقات نماز Østre Skogsfjord, (Ostre Skogsfjord)
اوقات نماز Skjeipstad
اوقات نماز Hummerhola
اوقات نماز Langebakken
اوقات نماز Mittingan
اوقات نماز Villingskjæran, (Villingskjaeran)
اوقات نماز Marvika
اوقات نماز Greteskjær, (Greteskjaer)
اوقات نماز Tjuhola
اوقات نماز Østre Holevika, (Ostre Holevika)
اوقات نماز Kua
اوقات نماز Bukkespranget
اوقات نماز Fjellmannsbukta
اوقات نماز Svolgjelet
اوقات نماز Sånum, (Sanum)
اوقات نماز Laugeberget
اوقات نماز Moldodden
اوقات نماز Risøya, (Risoya)
اوقات نماز Gåsdalsheia, (Gasdalsheia)
اوقات نماز Hårkniba, (Harkniba)
اوقات نماز Hummerodden
اوقات نماز Egerodden
اوقات نماز Karisodden
اوقات نماز Regevikskjær, (Regevikskjaer)
اوقات نماز Gåsdalen, (Gasdalen)
اوقات نماز Kleivåsen, (Kleivasen)
اوقات نماز Blåbærpallen, (Blabaerpallen)
اوقات نماز Lille Valleholmen
اوقات نماز Hobdebukta
اوقات نماز Rugland
اوقات نماز Heimre Torvmyr
اوقات نماز Indre Hattholmen