اوقات نماز Lindesnes

NO / Vest-Agder / Lindesnes

جهت قبله Lindesnes

N E S W

جهت قبله Lindesnes

°132.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Lindesnes, Vest-Agder: °132.5 :جهت قطب نما °133.4 :جهت واقعی °1-0.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Lindesnes, Kommun Lindesnes, Lindesnes kommun, Lindesnes kommune, Lindesnesi vald, Linnesnes, li ne si ne si, lindesanesa, lindeseuneseu, Линнеснес, লিন্ডেসনেস, 里訥斯訥斯, 린데스네스

اوقات نماز Vigeland
اوقات نماز Kiddelsbekken
اوقات نماز Entredalen
اوقات نماز Hondstjønna, (Hondstjonna)
اوقات نماز Rapteskårheia, (Rapteskarheia)
اوقات نماز Sauenesodden
اوقات نماز Abildsnesbekken
اوقات نماز Herstøltjønna, (Herstoltjonna)
اوقات نماز Kongskniben
اوقات نماز Bjørlona, (Bjorlona)
اوقات نماز Harebekken
اوقات نماز Ravnefjell
اوقات نماز Liansvannet
اوقات نماز Kvernhuslia
اوقات نماز Trøngs le (Trøngsle), (Trongs le (Trongsle))
اوقات نماز Snippen
اوقات نماز Fisketjønna, (Fisketjonna)
اوقات نماز Rundetjønn, (Rundetjonn)
اوقات نماز Lian
اوقات نماز Nesan
اوقات نماز Valle
اوقات نماز Norddalen
اوقات نماز Lian
اوقات نماز Svartevannsheia
اوقات نماز Flaufjell
اوقات نماز Svartevannet
اوقات نماز Heddermyra
اوقات نماز Stormyra
اوقات نماز Langskårheia, (Langskarheia)
اوقات نماز Atlafjellan
اوقات نماز Torvmyran
اوقات نماز Gjedelandstjønna, (Gjedelandstjonna)
اوقات نماز Kjerringpytten
اوقات نماز Søndre Krokevann, (Sondre Krokevann)
اوقات نماز Ravnåsbekken, (Ravnasbekken)
اوقات نماز Myran
اوقات نماز Valleskaret
اوقات نماز Kjerringmyra
اوقات نماز Rauberg
اوقات نماز Migeren
اوقات نماز Døblemyr, (Doblemyr)
اوقات نماز Legetjønna, (Legetjonna)
اوقات نماز Skogstemmen
اوقات نماز Timdalen
اوقات نماز Heptetjønna, (Heptetjonna)
اوقات نماز Trædalsbekken, (Traedalsbekken)
اوقات نماز Båtsmyra, (Batsmyra)
اوقات نماز Skjeggestadvannet
اوقات نماز Bjønndalen, (Bjonndalen)
اوقات نماز Rabåsen, (Rabasen)
اوقات نماز Landåstjønna, (Landastjonna)
اوقات نماز Sjebbetjønna, (Sjebbetjonna)
اوقات نماز Stemmen
اوقات نماز Hogsåna, (Hogsana)
اوقات نماز Hogstøltjønna, (Hogstoltjonna)
اوقات نماز Lilleheia
اوقات نماز Bjormarheia
اوقات نماز Tredal
اوقات نماز Haugenestjønn, (Haugenestjonn)
اوقات نماز Nordheia
اوقات نماز Rødbergsøya, (Rodbergsoya)
اوقات نماز Lille Faksevann
اوقات نماز Gunnarslia
اوقات نماز Stormyra
اوقات نماز Bombekken
اوقات نماز Hogsdalen
اوقات نماز Fløyfjell, (Floyfjell)
اوقات نماز Hommestemmen
اوقات نماز Fagerlifjellan
اوقات نماز Vedeheia
اوقات نماز Skjeggestadtjønna, (Skjeggestadtjonna)
اوقات نماز Røydland, (Roydland)
اوقات نماز Gulltjønna, (Gulltjonna)
اوقات نماز Monefjellan
اوقات نماز Stemtjønna, (Stemtjonna)
اوقات نماز Krokevannet
اوقات نماز Faksevatnet
اوقات نماز Porskjerret
اوقات نماز Skolleberåsen, (Skolleberasen)
اوقات نماز Saurdalen
اوقات نماز Askedalen
اوقات نماز Kvåvan, (Kvavan)
اوقات نماز Stølevannet, (Stolevannet)
اوقات نماز Skopteland
اوقات نماز Askedalsåsen, (Askedalsasen)
اوقات نماز Danmark
اوقات نماز Mågevannet, (Magevannet)
اوقات نماز Plommedalstjønn, (Plommedalstjonn)
اوقات نماز Mågetjønna, (Magetjonna)
اوقات نماز Vegåsen, (Vegasen)
اوقات نماز Storfedstjønna, (Storfedstjonna)
اوقات نماز Åletjønna, (Aletjonna)
اوقات نماز Fasseland
اوقات نماز Stølesvann, (Stolesvann)
اوقات نماز Sparefjellet
اوقات نماز Saurdalsåsen, (Saurdalsasen)
اوقات نماز Fardal
اوقات نماز Lauvåsen, (Lauvasen)
اوقات نماز Stølesmyra, (Stolesmyra)
اوقات نماز Nodøy, (Nodoy)