اوقات نماز Kvinesdal

NO / Vest-Agder / Kvinesdal

جهت قبله Kvinesdal

N E S W

جهت قبله Kvinesdal

°132.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Kvinesdal, Vest-Agder: °132.2 :جهت قطب نما °132.8 :جهت واقعی °1-0.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kvinesdal, Kvinesdal kommune

اوقات نماز Laubervann
اوقات نماز Lauberheia
اوقات نماز Langfjelldalen
اوقات نماز Langfjellet
اوقات نماز Skånsævatnet, (Skansaevatnet)
اوقات نماز Svarte dalen
اوقات نماز Hestefjellmyr
اوقات نماز Løeåsen, (Loeasen)
اوقات نماز Lona
اوقات نماز Byttingsvika
اوقات نماز Hagevika
اوقات نماز Slåtedalsholet, (Slatedalsholet)
اوقات نماز Holeknuten
اوقات نماز Skutevikholet
اوقات نماز Flåvatnet, (Flavatnet)
اوقات نماز Koltåsen, (Koltasen)
اوقات نماز Stolsåta, (Stolsata)
اوقات نماز Kringletjødn, (Kringletjodn)
اوقات نماز Budalen
اوقات نماز Ståbystemmen, (Stabystemmen)
اوقات نماز Nedrevannet
اوقات نماز Digemyra
اوقات نماز Lauvhellarodden
اوقات نماز Heiestøa, (Heiestoa)
اوقات نماز Laksen
اوقات نماز Raudholm
اوقات نماز Sveigenesstranda
اوقات نماز Bjelland
اوقات نماز Vondavika
اوقات نماز Endevann
اوقات نماز Flisedalen
اوقات نماز Hepte
اوقات نماز Litle Stemtjødn, (Litle Stemtjodn)
اوقات نماز Listranda
اوقات نماز Vestre Stolsodden
اوقات نماز Bjellandsvatnet
اوقات نماز Jordsvann
اوقات نماز Midtkleivknuten
اوقات نماز Kallebakknuten
اوقات نماز Stolsfjorden
اوقات نماز Gjenodden
اوقات نماز Jonsnesodden
اوقات نماز Grunnevika
اوقات نماز Spjodenesodden
اوقات نماز Haugeknuten
اوقات نماز Spjotnes
اوقات نماز Feiformyra
اوقات نماز Litlevika
اوقات نماز Holmevatnet
اوقات نماز Skogefjellvann
اوقات نماز Fløyen, (Floyen)
اوقات نماز Vardhei
اوقات نماز Austre Stolen
اوقات نماز Lars' båtstø, (Lars' batsto)
اوقات نماز Poddetjødn, (Poddetjodn)
اوقات نماز Klingdalen
اوقات نماز Stokkevollknuten
اوقات نماز Skillingmyra
اوقات نماز Krabbeskjera
اوقات نماز Stemvann
اوقات نماز Smørholvann, (Smorholvann)
اوقات نماز Terneholmen
اوقات نماز Høga fjellet, (Hoga fjellet)
اوقات نماز Folkefjellmyra
اوقات نماز Åleskjera, (Aleskjera)
اوقات نماز Robbedalen
اوقات نماز Uvildskjær, (Uvildskjaer)
اوقات نماز Ørneskjæret, (Orneskjaeret)
اوقات نماز Pinnen
اوقات نماز Øvre Greibåstjødn, (Ovre Greibastjodn)
اوقات نماز Slåten, (Slaten)
اوقات نماز Husåsen, (Husasen)
اوقات نماز Svaberget
اوقات نماز Maururodden
اوقات نماز Fedafjorden
اوقات نماز Austre Bjørnøy, (Austre Bjornoy)
اوقات نماز Krågenes, (Kragenes)
اوقات نماز Djupvik Høgåsen, (Djupvik Hogasen)
اوقات نماز Raunbærvatnet, (Raunbaervatnet)
اوقات نماز Raunebæråsen, (Raunebaerasen)
اوقات نماز Andabeløy, (Andabeloy)
اوقات نماز Hovden
اوقات نماز Jensøy, (Jensoy)
اوقات نماز Netlandsvatnet
اوقات نماز Snerthammer
اوقات نماز Litla Tjødna, (Litla Tjodna)
اوقات نماز Raudholmane
اوقات نماز Øygardsvatnet, (Oygardsvatnet)
اوقات نماز Grasdalstjødn, (Grasdalstjodn)
اوقات نماز Kjerringmyra
اوقات نماز Snerthammarodden
اوقات نماز Hisknuttjødn, (Hisknuttjodn)
اوقات نماز Litle Bjørnøy, (Litle Bjornoy)
اوقات نماز Fuglemyr
اوقات نماز Regnstjødn, (Regnstjodn)
اوقات نماز Stora Tjødna, (Stora Tjodna)
اوقات نماز Draumneset
اوقات نماز Havkattholet
اوقات نماز Pålsåsen, (Palsasen)
اوقات نماز Krappedalen