اوقات نماز Hægebostad

NO / Vest-Agder / Hægebostad

جهت قبله Hægebostad

N E S W

جهت قبله Hægebostad

°132.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Hægebostad, Vest-Agder: °132.7 :جهت قطب نما °133.5 :جهت واقعی °1-0.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Hægebostad, Haegebostad

اوقات نماز Tingvatn
اوقات نماز Blaksfjellet
اوقات نماز Sæsbekken, (Saesbekken)
اوقات نماز Sigersdalen
اوقات نماز Skjerdalen
اوقات نماز Eikjeland
اوقات نماز Furuskaret
اوقات نماز Kjennskarmyran
اوقات نماز Sparåmyr, (Sparamyr)
اوقات نماز Birkjeland
اوقات نماز Store Mofjell
اوقات نماز Limyr
اوقات نماز Voddebekken
اوقات نماز Litle Mofjell
اوقات نماز Drivåsen, (Drivasen)
اوقات نماز Rapan
اوقات نماز Trippemyr
اوقات نماز Faksdal
اوقات نماز Revemyr
اوقات نماز Holamyra
اوقات نماز Kjefjellan
اوقات نماز Bleimyr
اوقات نماز Langa Pinslehola
اوقات نماز Lydingsneset
اوقات نماز Veddinglia
اوقات نماز Svanåsen, (Svanasen)
اوقات نماز Glipebekken
اوقات نماز Skjærstøl, (Skjaerstol)
اوقات نماز Årlimyr, (Arlimyr)
اوقات نماز Odden
اوقات نماز Hestmyr
اوقات نماز Kjelledalen
اوقات نماز Hestebeite
اوقات نماز Krikjen
اوقات نماز Drengsåsheie, (Drengsasheie)
اوقات نماز Krokordalen
اوقات نماز Lonheifjellet
اوقات نماز Raunelibakken
اوقات نماز Sekkåsen, (Sekkasen)
اوقات نماز Lille Svanåsen, (Lille Svanasen)
اوقات نماز Store Svanåsen, (Store Svanasen)
اوقات نماز Kringlemyr
اوقات نماز Eilefstadfjellet
اوقات نماز Loneheistø, (Loneheisto)
اوقات نماز Espehomsfjeddet
اوقات نماز Lonehei
اوقات نماز Tinghaugen
اوقات نماز Småveden, (Smaveden)
اوقات نماز Klunglands torvmyr
اوقات نماز Høga Byte, (Hoga Byte)
اوقات نماز Vehaugen
اوقات نماز Sveinsoksfjellet
اوقات نماز Grøna støe, (Grona stoe)
اوقات نماز Gamla Støe, (Gamla Stoe)
اوقات نماز Sedarfjellan
اوقات نماز Kalgerodden
اوقات نماز Hepterindå, (Hepterinda)
اوقات نماز Skarsbekken
اوقات نماز Frisupsene
اوقات نماز Kyredalen
اوقات نماز Svartefjellan
اوقات نماز Rabnemyr
اوقات نماز Opsan
اوقات نماز Gybergstjødnå, (Gybergstjodna)
اوقات نماز Heggeholtet
اوقات نماز Rognedalen
اوقات نماز Romsåsen, (Romsasen)
اوقات نماز Furubakken
اوقات نماز Krokedyblan
اوقات نماز Paddeskorm
اوقات نماز Hundelandslian
اوقات نماز Bervabekken
اوقات نماز Øygardsfjellan, (Oygardsfjellan)
اوقات نماز Troddeholtet
اوقات نماز Eiman
اوقات نماز Store Kleivmyr
اوقات نماز Bjerom
اوقات نماز Nordnesodden
اوقات نماز Lille Kleivmyr
اوقات نماز Hoslelia
اوقات نماز Kistedalen
اوقات نماز Strendan
اوقات نماز Nordnesli
اوقات نماز Nupedalen
اوقات نماز Borgåsen, (Borgasen)
اوقات نماز Oklefjellet
اوقات نماز Krofjellet
اوقات نماز Viamyr
اوقات نماز Tornemyr
اوقات نماز Nottungskaret
اوقات نماز Svartedalen
اوقات نماز Storeflot
اوقات نماز Heimre Knipeli
اوقات نماز Høylandsdalen, (Hoylandsdalen)
اوقات نماز Bleikåsen, (Bleikasen)
اوقات نماز Smådalan, (Smadalan)
اوقات نماز Rindan
اوقات نماز Rudemyr
اوقات نماز Lokedalen
اوقات نماز Norddalen