اوقات نماز Flekkefjord

NO / Vest-Agder / Flekkefjord

جهت قبله Flekkefjord

N E S W

جهت قبله Flekkefjord

°132.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Flekkefjord, Vest-Agder: °132.2 :جهت قطب نما °132.8 :جهت واقعی °1-0.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Flekkefjord

اوقات نماز Flekkefjord
اوقات نماز Dannevika
اوقات نماز Grisefjorden
اوقات نماز Lauvika
اوقات نماز Trellevika
اوقات نماز Lasta
اوقات نماز Uenes
اوقات نماز Nesheia
اوقات نماز Austadvika
اوقات نماز Storehei
اوقات نماز Søylandstjørna, (Soylandstjorna)
اوقات نماز Skottevika
اوقات نماز Salthomma
اوقات نماز Tjørsvågvika, (Tjorsvagvika)
اوقات نماز Sundslia
اوقات نماز Wahlsodden
اوقات نماز Grønnes, (Gronnes)
اوقات نماز Nedreeid
اوقات نماز Tjørsvåg, (Tjorsvag)
اوقات نماز Løskaret, (Loskaret)
اوقات نماز Duenes
اوقات نماز Jomfruvann
اوقات نماز Fagerstrand
اوقات نماز Grønnesbukta, (Gronnesbukta)
اوقات نماز Dyråsen, (Dyrasen)
اوقات نماز Sagodden
اوقات نماز Sveigevika
اوقات نماز Apaldalen
اوقات نماز Spangedalen
اوقات نماز Fiskeskjær, (Fiskeskjaer)
اوقات نماز Grisen
اوقات نماز Øvreeid, (Ovreeid)
اوقات نماز Kolåsen, (Kolasen)
اوقات نماز Sagåsen, (Sagasen)
اوقات نماز Sveiga
اوقات نماز Sveigeholmen
اوقات نماز Løslåta, (Loslata)
اوقات نماز Storemyra
اوقات نماز Sveigeodden
اوقات نماز Grimetjødn, (Grimetjodn)
اوقات نماز Storenes
اوقات نماز Raudlibukta
اوقات نماز Kalvehagen
اوقات نماز Banefjell
اوقات نماز Raudlivatnet
اوقات نماز Søyland, (Soyland)
اوقات نماز Sveigetjødna, (Sveigetjodna)
اوقات نماز Brønnfjell, (Bronnfjell)
اوقات نماز Eidsodden
اوقات نماز Mørkeli, (Morkeli)
اوقات نماز Midtdalen
اوقات نماز Prestantjødn, (Prestantjodn)
اوقات نماز Rughagen
اوقات نماز Rossnes
اوقات نماز Helletjørn, (Helletjorn)
اوقات نماز Store Dalen
اوقات نماز Fanteskotan
اوقات نماز Kistøy, (Kistoy)
اوقات نماز Gullandtjødn, (Gullandtjodn)
اوقات نماز Drangeid
اوقات نماز Kjellto
اوقات نماز Gråsteintjødn, (Grasteintjodn)
اوقات نماز Rossnesodden
اوقات نماز Skådvika, (Skadvika)
اوقات نماز Ufarberget
اوقات نماز Halsedalen
اوقات نماز Bjønnsbærmyra, (Bjonnsbaermyra)
اوقات نماز Oddernes
اوقات نماز Skorvøy, (Skorvoy)
اوقات نماز Flekkefjorden
اوقات نماز Vommetjødn, (Vommetjodn)
اوقات نماز Eigenes
اوقات نماز Skiftingsmyra
اوقات نماز Store Dibla
اوقات نماز Husåsen, (Husasen)
اوقات نماز Litle Dibla
اوقات نماز Svaberget
اوقات نماز Trøngsla, (Trongsla)
اوقات نماز Bjørneskaret, (Bjorneskaret)
اوقات نماز Rauneknuten
اوقات نماز Djupvik Høgåsen, (Djupvik Hogasen)
اوقات نماز Høystakkmyra, (Hoystakkmyra)
اوقات نماز Huntjørn, (Huntjorn)
اوقات نماز Høgfjellet, (Hogfjellet)
اوقات نماز Jonsokknuten
اوقات نماز Storestøa, (Storestoa)
اوقات نماز Selura
اوقات نماز Snerthammer
اوقات نماز Litla Tjødna, (Litla Tjodna)
اوقات نماز Gluvskarvann
اوقات نماز Tæråsen, (Taerasen)
اوقات نماز Øygardsvatnet, (Oygardsvatnet)
اوقات نماز Storebørs, (Storebors)
اوقات نماز Trettingsmyran
اوقات نماز Labbodden
اوقات نماز Snerthammarodden
اوقات نماز Skårdalsvann, (Skardalsvann)
اوقات نماز Roben
اوقات نماز Hisknuttjødn, (Hisknuttjodn)
اوقات نماز Vardefjelldalen