اوقات نماز Audnedal

NO / Vest-Agder / Audnedal

جهت قبله Audnedal

N E S W

جهت قبله Audnedal

°132.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Audnedal, Vest-Agder: °132.7 :جهت قطب نما °133.6 :جهت واقعی °1-0.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Audnedal, Audnedal kommune

اوقات نماز Konsmo
اوقات نماز Tjaunå, (Tjauna)
اوقات نماز Skoberget
اوقات نماز Sauefjellet
اوقات نماز På flyan, (Pa flyan)
اوقات نماز På timreholå, (Pa timrehola)
اوقات نماز Storeneset
اوقات نماز Svarteberget
اوقات نماز Suggeneset
اوقات نماز Poddetjønn, (Poddetjonn)
اوقات نماز Eigeskaret
اوقات نماز Kjørkefjeddan, (Kjorkefjeddan)
اوقات نماز Kjedderdalen
اوقات نماز Stoå, (Stoa)
اوقات نماز Jerpedalen
اوقات نماز Merreskotet
اوقات نماز Sveinebakken
اوقات نماز Leispemyrå, (Leispemyra)
اوقات نماز Sveinemyr
اوقات نماز Bukketjønn, (Bukketjonn)
اوقات نماز Lonebekken
اوقات نماز Kvednedalsmyrå, (Kvednedalsmyra)
اوقات نماز Hestetjønn, (Hestetjonn)
اوقات نماز Skavdalen
اوقات نماز Opp i dalen
اوقات نماز Hunsdalsbekken
اوقات نماز Tanjen
اوقات نماز Eigeliå, (Eigelia)
اوقات نماز Nepstadtjønn, (Nepstadtjonn)
اوقات نماز Lonemyrå, (Lonemyra)
اوقات نماز Viblemokjerret
اوقات نماز Bastuberge
اوقات نماز Rebbåsen, (Rebbasen)
اوقات نماز Bjørnskardheia, (Bjornskardheia)
اوقات نماز Hosledalen
اوقات نماز Sauekjødnå, (Sauekjodna)
اوقات نماز Sjereberge
اوقات نماز Runnaliå, (Runnalia)
اوقات نماز Høgås, (Hogas)
اوقات نماز Bordalsbakken
اوقات نماز Steivafjell
اوقات نماز Sauekjødnliå, (Sauekjodnlia)
اوقات نماز Linneskaret
اوقات نماز Midthei
اوقات نماز Hunsdalslia
اوقات نماز Rakkedalen
اوقات نماز Lamedalen
اوقات نماز Eigebrokka
اوقات نماز Kvednåsen, (Kvednasen)
اوقات نماز Glåberknodden, (Glaberknodden)
اوقات نماز Sauekjødnbakkan, (Sauekjodnbakkan)
اوقات نماز Faneskare
اوقات نماز Knoddebakken
اوقات نماز Runnamyrå, (Runnamyra)
اوقات نماز Stendalen
اوقات نماز Mosvatnet
اوقات نماز Ikornliå, (Ikornlia)
اوقات نماز Haretjønn, (Haretjonn)
اوقات نماز Surtemyrå, (Surtemyra)
اوقات نماز Igletjønn, (Igletjonn)
اوقات نماز Stumyr
اوقات نماز Helle
اوقات نماز Haredalen
اوقات نماز Villamyr
اوقات نماز Laksøynå, (Laksoyna)
اوقات نماز Krogan
اوقات نماز Rispedalen
اوقات نماز Tribekkan
اوقات نماز Akstedalen
اوقات نماز Uretjønnsteinen, (Uretjonnsteinen)
اوقات نماز Storlida
اوقات نماز Bragøyan, (Bragoyan)
اوقات نماز Furåsmyra, (Furasmyra)
اوقات نماز Bjørnehola, (Bjornehola)
اوقات نماز Store Høgås, (Store Hogas)
اوقات نماز Klampestøyden, (Klampestoyden)
اوقات نماز Urdtjørn, (Urdtjorn)
اوقات نماز Høylandstjødnå, (Hoylandstjodna)
اوقات نماز Munlitjødnå, (Munlitjodna)
اوقات نماز Torvmyrå, (Torvmyra)
اوقات نماز Lislaheiå, (Lislaheia)
اوقات نماز Skodebakk
اوقات نماز Skotelia
اوقات نماز Austre Skuggemyr
اوقات نماز Hagelandsheiå, (Hagelandsheia)
اوقات نماز Solbakkan
اوقات نماز Slurpekjerret
اوقات نماز Kolvestimyrå, (Kolvestimyra)
اوقات نماز Ormedalen
اوقات نماز Kjørkekleivå, (Kjorkekleiva)
اوقات نماز Ombrokkå, (Ombrokka)
اوقات نماز Mørkaholet, (Morkaholet)
اوقات نماز Høgebakk, (Hogebakk)
اوقات نماز Ormebergan
اوقات نماز Tempelen
اوقات نماز Kovan
اوقات نماز Ræseheia, (Raeseheia)
اوقات نماز Beinmyr
اوقات نماز Kvævmyrå, (Kvaevmyra)
اوقات نماز Storareet