اوقات نماز Åseral

NO / Vest-Agder / Åseral

جهت قبله Åseral

N E S W

جهت قبله Åseral

°133.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Åseral, Vest-Agder: °133.1 :جهت قطب نما °133.9 :جهت واقعی °1-0.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Åseral, Aseral, Aaseral

اوقات نماز Berg
اوقات نماز Kyrkjebygda
اوقات نماز Kyrkjebygdi
اوقات نماز Logna
اوقات نماز Bordalen
اوقات نماز Brunåsen, (Brunasen)
اوقات نماز Brattebergknuten
اوقات نماز Mjuli
اوقات نماز Åsestean, (Asestean)
اوقات نماز Kviteberliæ, (Kviteberliae)
اوقات نماز Brendebakka
اوقات نماز Åsland, (Asland)
اوقات نماز Våkårdalen, (Vakardalen)
اوقات نماز Rotedalan
اوقات نماز Eikjeråsen, (Eikjerasen)
اوقات نماز Grønli, (Gronli)
اوقات نماز Frauånæ, (Frauanae)
اوقات نماز Kosåsen, (Kosasen)
اوقات نماز Kaddeberg
اوقات نماز Rofjellhålsen, (Rofjellhalsen)
اوقات نماز Midgåta, (Midgata)
اوقات نماز Svartevatn
اوقات نماز Lidraget
اوقات نماز Løksli, (Loksli)
اوقات نماز Rufjellet
اوقات نماز Kvennhusbekken
اوقات نماز Rukanliæ, (Rukanliae)
اوقات نماز Sigmundsdalen
اوقات نماز Aurebekk
اوقات نماز Lognefjellet
اوقات نماز Austebrokka
اوقات نماز Heptet
اوقات نماز Bjønnefjellet, (Bjonnefjellet)
اوقات نماز Kosmyr
اوقات نماز Smiodden
اوقات نماز Grasli
اوقات نماز Bjortjønn, (Bjortjonn)
اوقات نماز Sosteli
اوقات نماز Bjønndalen, (Bjonndalen)
اوقات نماز Kvasshåmåran, (Kvasshamaran)
اوقات نماز Åmli, (Amli)
اوقات نماز Bringen
اوقات نماز Bjortjønnliæ, (Bjortjonnliae)
اوقات نماز Knutsbergjæ, (Knutsbergjae)
اوقات نماز Ro fjellet
اوقات نماز Bjanskaret
اوقات نماز Åslandsbekken, (Aslandsbekken)
اوقات نماز Ytre Støylsundalen, (Ytre Stoylsundalen)
اوقات نماز Rotedalen
اوقات نماز Fita
اوقات نماز Rukan
اوقات نماز Fæna, (Faena)
اوقات نماز Kollen
اوقات نماز Tvørrfjellet, (Tvorrfjellet)
اوقات نماز Sostelifjellet
اوقات نماز Kyrdalen
اوقات نماز Noråre Tjørdalen, (Norare Tjordalen)
اوقات نماز Heddebekkli
اوقات نماز Heddebekk
اوقات نماز Langamyra
اوقات نماز Noråre Støylsundalen, (Norare Stoylsundalen)
اوقات نماز Rinnedalen
اوقات نماز Bakkelii
اوقات نماز Årlitjørnin, (Arlitjornin)
اوقات نماز Nabba
اوقات نماز Langamyræ, (Langamyrae)
اوقات نماز Kalddalsheii
اوقات نماز Årlidalen, (Arlidalen)
اوقات نماز Gjyretjønnæ, (Gjyretjonnae)
اوقات نماز Sprangreidtjørnin, (Sprangreidtjornin)
اوقات نماز Årlegtjønn, (Arlegtjonn)
اوقات نماز Torkjelsslåtta, (Torkjelsslatta)
اوقات نماز Arenevet
اوقات نماز Unne fjellet
اوقات نماز Kåbekken, (Kabekken)
اوقات نماز Øvre Spangreidtjønn, (Ovre Spangreidtjonn)
اوقات نماز Årlegdalen, (Arlegdalen)
اوقات نماز Spangreidholun
اوقات نماز Grotånæ, (Grotanae)
اوقات نماز Gjyrebekken
اوقات نماز Daupetjønn, (Daupetjonn)
اوقات نماز Midtli
اوقات نماز Skrubbetjønn, (Skrubbetjonn)
اوقات نماز Hunsdalen
اوقات نماز Gilet
اوقات نماز Ytre Li
اوقات نماز Tjoveskoræ, (Tjoveskorae)
اوقات نماز Johannamyra
اوقات نماز Futjønn, (Futjonn)
اوقات نماز Løkemyræ, (Lokemyrae)
اوقات نماز Merretjønnbekken, (Merretjonnbekken)
اوقات نماز Hesteheia
اوقات نماز Såvestøl, (Savestol)
اوقات نماز Katteråstjørni, (Katterastjorni)
اوقات نماز Trugfurå, (Trugfura)
اوقات نماز Flenderdalen
اوقات نماز Sjåvatnet, (Sjavatnet)
اوقات نماز Stemvatnet,heimre
اوقات نماز Troddegardstjønn, (Troddegardstjonn)
اوقات نماز Skreå, (Skrea)