اوقات نماز Tydal

NO / Trøndelag / Tydal

جهت قبله Tydal

N E S W

جهت قبله Tydal

°139.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Tydal, Trøndelag: °139.4 :جهت قطب نما °142.2 :جهت واقعی °1-2.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Tydal

اوقات نماز Bønsbekken, (Bonsbekken)
اوقات نماز Aas
اوقات نماز Rethølmoen, (Retholmoen)
اوقات نماز Medbekken
اوقات نماز Langmyra
اوقات نماز Fellmannåsen, (Fellmannasen)
اوقات نماز Våttfloen, (Vattfloen)
اوقات نماز Våttan, (Vattan)
اوقات نماز Floan
اوقات نماز Åslien, (Aslien)
اوقات نماز Fellmannmyra
اوقات نماز Berlåsen, (Berlasen)
اوقات نماز Trongfossen
اوقات نماز Tinnersberget
اوقات نماز Tinnersbergmyra
اوقات نماز Østby, (Ostby)
اوقات نماز Ololsmyra
اوقات نماز Bremyran
اوقات نماز Tya
اوقات نماز Gårdabekken, (Gardabekken)
اوقات نماز Hoegga
اوقات نماز Heknåsfloen, (Heknasfloen)
اوقات نماز Fuggelhaugen
اوقات نماز Sellibekken
اوقات نماز Vektarhaugen
اوقات نماز Heknosmyran
اوقات نماز Kvernfossen
اوقات نماز Toskkjølen, (Toskkjolen)
اوقات نماز Hoeggmyra
اوقات نماز Slåttmyra, (Slattmyra)
اوقات نماز Granlia
اوقات نماز Markaåsen, (Markaasen)
اوقات نماز Heknåsberget, (Heknasberget)
اوقات نماز Litlheknosberget
اوقات نماز Kirkvoll
اوقات نماز Sandvikåsen, (Sandvikasen)
اوقات نماز Litlåsen, (Litlasen)
اوقات نماز Lomtjønnfloen, (Lomtjonnfloen)
اوقات نماز Vindmyra
اوقات نماز Sjurdsbekken
اوقات نماز Synneråsen, (Synnerasen)
اوقات نماز Bekkøybekken, (Bekkoybekken)
اوقات نماز Skøren, (Skoren)
اوقات نماز Damtjørna, (Damtjorna)
اوقات نماز Strokkstensåsen, (Strokkstensasen)
اوقات نماز Olpersbekken
اوقات نماز Langfloen
اوقات نماز Hoeggbekken
اوقات نماز Vassfloen
اوقات نماز Sellisjøen, (Sellisjoen)
اوقات نماز Storfloen
اوقات نماز Småfossan, (Smafossan)
اوقات نماز Fossberget
اوقات نماز Toraldsmyra
اوقات نماز Gohaugen
اوقات نماز Gjetdalen
اوقات نماز Setermyra
اوقات نماز Damtjørnberget, (Damtjornberget)
اوقات نماز Fiskbekken
اوقات نماز Ysesmyra
اوقات نماز Våravika, (Varavika)
اوقات نماز Størmyra, (Stormyra)
اوقات نماز Stangaråsbekken, (Stangarasbekken)
اوقات نماز Størmyrberget, (Stormyrberget)
اوقات نماز Kistafossen
اوقات نماز Lomtjørna, (Lomtjorna)
اوقات نماز Kjøllbekken, (Kjollbekken)
اوقات نماز Vassmyra
اوقات نماز Buråsen, (Burasen)
اوقات نماز Fallmyran
اوقات نماز Ingridmyra
اوقات نماز Tjurrubufloen
اوقات نماز Børhølmoen, (Borholmoen)
اوقات نماز Fasteåsen, (Fasteasen)
اوقات نماز Kattbakken
اوقات نماز Storhesjesundet
اوقات نماز Fabakkjølen, (Fabakkjolen)
اوقات نماز Kringlåtmyra, (Kringlatmyra)
اوقات نماز Lødøljåsen, (Lodoljasen)
اوقات نماز Ulendesbekken
اوقات نماز Blisrerbekken
اوقات نماز Orlandersbekken
اوقات نماز Kam-myra
اوقات نماز Fabakkåsen, (Fabakkasen)
اوقات نماز Torthaugen
اوقات نماز Skjettenmyra
اوقات نماز Knipstenberget
اوقات نماز Gudmundbekken
اوقات نماز Kattfloen
اوقات نماز Rødalstjørna, (Rodalstjorna)
اوقات نماز Orlandersdalen
اوقات نماز Førkjemyra, (Forkjemyra)
اوقات نماز Lødolja, (Lodolja)
اوقات نماز Klemmetfloen
اوقات نماز Kattberget
اوقات نماز Buråsfloen, (Burasfloen)
اوقات نماز Benthaugen
اوقات نماز Gruvbekken
اوقات نماز Sømyrbekken, (Somyrbekken)
اوقات نماز Bekkbotnåsen, (Bekkbotnasen)