اوقات نماز Røros

NO / Trøndelag / Røros

جهت قبله Røros

N E S W

جهت قبله Røros

°139 :جهت قطب نما
جهت قبله Røros, Trøndelag: °139 :جهت قطب نما °141.6 :جهت واقعی °1-2.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Røros, Roros, Gorad Rorus, Kommun Roros, Kommun Røros, Plassje, R'oros, R'orus, Reros, Rerusas, Rjorus, Roros kommun, Roros kommune, Rorosi vald, Røros kommun, Røros kommune, Rørosi vald, lei luo si, rarosa, rerosu, riorusi, rrws, rwrws, Горад Рорус, Рерос, Рьорос, Рьорус, Рёрус, ררוס, روروس, রারোস, რიორუსი, レーロース, 勒羅斯

اوقات نماز Røros, (Roros)
اوقات نماز Haugan
اوقات نماز Øra, (Ora)
اوقات نماز Småhagan, (Smahagan)
اوقات نماز Doktortjørna, (Doktortjorna)
اوقات نماز Ulvstugguhaugen
اوقات نماز Sjøbakken, (Sjobakken)
اوقات نماز Øya, (Oya)
اوقات نماز Lergruvdammen
اوقات نماز Sjømyra, (Sjomyra)
اوقات نماز Gjettjørna, (Gjettjorna)
اوقات نماز Sandtjørna, (Sandtjorna)
اوقات نماز Kvitsanden
اوقات نماز Kroken
اوقات نماز Djupdalsbekken
اوقات نماز Mølleregga, (Molleregga)
اوقات نماز Gråmyra, (Gramyra)
اوقات نماز Bredalsegga
اوقات نماز Gråhøgda, (Grahogda)
اوقات نماز Gorrtjørna, (Gorrtjorna)
اوقات نماز Bersvensåsen, (Bersvensasen)
اوقات نماز Storstenåsen, (Storstenasen)
اوقات نماز Vardhøgda, (Vardhogda)
اوقات نماز Isakmyra
اوقات نماز Pinstitjønna, (Pinstitjonna)
اوقات نماز Hittersjøen, (Hittersjoen)
اوقات نماز Gjøsvikmoen, (Gjosvikmoen)
اوقات نماز Gjetfjøsdalen, (Gjetfjosdalen)
اوقات نماز Hånesåsen, (Hanesasen)
اوقات نماز Rundtjørna, (Rundtjorna)
اوقات نماز Gropbekken
اوقات نماز Risdikja
اوقات نماز Sørfloan, (Sorfloan)
اوقات نماز Stendalsbekken
اوقات نماز Åsene-Gråbergene, (Asene-Grabergene)
اوقات نماز Håelva, (Haelva)
اوقات نماز Omfløddøyan, (Omfloddoyan)
اوقات نماز Kattuglhaugen
اوقات نماز Strømmevollbekken, (Strommevollbekken)
اوقات نماز Massingtjørna, (Massingtjorna)
اوقات نماز Løbbørsfloen, (Lobborsfloen)
اوقات نماز Høgpiken, (Hogpiken)
اوقات نماز Sundet
اوقات نماز Gjetfjøsdalsbekken, (Gjetfjosdalsbekken)
اوقات نماز Åbborloken, (Abborloken)
اوقات نماز Pålmyra, (Palmyra)
اوقات نماز Stikkeldalsåsen, (Stikkeldalsasen)
اوقات نماز Skårhammerdalen, (Skarhammerdalen)
اوقات نماز Raustensbekken
اوقات نماز Marenhaugen
اوقات نماز Sundbakken
اوقات نماز Stikkelsdalsmyran
اوقات نماز Blestermyrbekken
اوقات نماز Kverningan
اوقات نماز Rørosgard, (Rorosgard)
اوقات نماز Langkåsa, (Langkasa)
اوقات نماز Stenbrottet
اوقات نماز Halvoregga
اوقات نماز Tarvaldsodden
اوقات نماز Kalvhagaloken
اوقات نماز Stikkelen
اوقات نماز Jellhaugen
اوقات نماز Måssårabben, (Massarabben)
اوقات نماز Skåkås, (Skakas)
اوقات نماز Kåslia, (Kaslia)
اوقات نماز Stikkillen
اوقات نماز Langkåsa, (Langkasa)
اوقات نماز Enarsvola
اوقات نماز Grååsen, (Graasen)
اوقات نماز Kåshaugen, (Kashaugen)
اوقات نماز Ålbyggtjørna, (Albyggtjorna)
اوقات نماز Storhaugen
اوقات نماز Sjøhaugan, (Sjohaugan)
اوقات نماز Mortenhøgda, (Mortenhogda)
اوقات نماز Tovhaugmyran
اوقات نماز Nørder Dalstjørna, (Norder Dalstjorna)
اوقات نماز Engan
اوقات نماز Kalvhagabekken
اوقات نماز Ålbyggmyra, (Albyggmyra)
اوقات نماز Kringelmyra
اوقات نماز Jamtbekken
اوقات نماز Vatningsbekken
اوقات نماز Gjetberget
اوقات نماز Rylia
اوقات نماز Stiftslindsbekken
اوقات نماز Einervola
اوقات نماز Kveldsbetemyran
اوقات نماز Fremre Dalstjørna, (Fremre Dalstjorna)
اوقات نماز Karitorva
اوقات نماز Kolbenthaugan
اوقات نماز Stikkelsjøen, (Stikkelsjoen)
اوقات نماز Kringelhaugmyran