اوقات نماز Rissa

NO / Trøndelag / Rissa

جهت قبله Rissa

N E S W

جهت قبله Rissa

°138.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Rissa, Trøndelag: °138.5 :جهت قطب نما °140.4 :جهت واقعی °1-1.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Rissa, Rissa kommune

اوقات نماز Rissa
اوقات نماز Straumen
اوقات نماز Høgåsmyra, (Hogasmyra)
اوقات نماز Gimle
اوقات نماز Sund
اوقات نماز Rissa
اوقات نماز Vangsåsen, (Vangsasen)
اوقات نماز Sundsmyran
اوقات نماز Gimle
اوقات نماز Høgåsmyra, (Hogasmyra)
اوقات نماز Sund
اوقات نماز Sveet
اوقات نماز Sundsåsen, (Sundsasen)
اوقات نماز Straumen
اوقات نماز Sundsmyran
اوقات نماز Vangsåsen, (Vangsasen)
اوقات نماز Botn
اوقات نماز Sundsåsen, (Sundsasen)
اوقات نماز Sveet
اوقات نماز Skaudalselva
اوقات نماز Strømmen, (Strommen)
اوقات نماز Dørndal, (Dorndal)
اوقات نماز Skaudalselva
اوقات نماز Strømmen, (Strommen)
اوقات نماز Botn
اوقات نماز Granmoen
اوقات نماز Meskardet
اوقات نماز Legglia
اوقات نماز Langsanden
اوقات نماز Kvernabekken
اوقات نماز Hammarberget
اوقات نماز Brølia, (Brolia)
اوقات نماز Gullhaugen
اوقات نماز Hammarberget
اوقات نماز Brudalsbekken
اوقات نماز Dørndal, (Dorndal)
اوقات نماز Gullhaugen
اوقات نماز Gammelsetermyran
اوقات نماز Korabekken
اوقات نماز Langsanden
اوقات نماز Darihaugen
اوقات نماز Brøliberget, (Broliberget)
اوقات نماز Fuggelmyra
اوقات نماز Brandliskardet
اوقات نماز Søråsmyra, (Sorasmyra)
اوقات نماز Pølbekken, (Polbekken)
اوقات نماز Brandliskardslia
اوقات نماز Løytnantsberget, (Loytnantsberget)
اوقات نماز Amerikabekken
اوقات نماز Granmoen
اوقات نماز Fallhaugen
اوقات نماز Langsæterbukta, (Langsaeterbukta)
اوقات نماز Meskardet
اوقات نماز Korabekken
اوقات نماز Kjerringåsen, (Kjerringasen)
اوقات نماز Brudalsbekken
اوقات نماز Langsæterbukta, (Langsaeterbukta)
اوقات نماز Darihaugen
اوقات نماز Legglia
اوقات نماز Løytnantsberget, (Loytnantsberget)
اوقات نماز Bufjellklumpen
اوقات نماز Leira
اوقات نماز Høvelen, (Hovelen)
اوقات نماز Kvernabekken
اوقات نماز Bestvollbukta
اوقات نماز Øverlimyra, (Overlimyra)
اوقات نماز Lauvholten
اوقات نماز Gammelsetermyran
اوقات نماز Brølia, (Brolia)
اوقات نماز Søråsmyra, (Sorasmyra)
اوقات نماز Sveåshaugen, (Sveashaugen)
اوقات نماز Dørndalsvatnet, (Dorndalsvatnet)
اوقات نماز Bergsbekken
اوقات نماز Solliåsen, (Solliasen)
اوقات نماز Harelia
اوقات نماز Brandliskardslia
اوقات نماز Brandliskardet
اوقات نماز Brøliberget, (Broliberget)
اوقات نماز Bestvollbukta
اوقات نماز Solliåsen, (Solliasen)
اوقات نماز Tronggjøtheia, (Tronggjotheia)
اوقات نماز Tronggjøta, (Tronggjota)
اوقات نماز Fuggelmyra
اوقات نماز Geitberga
اوقات نماز Harelitangen
اوقات نماز Høvelen, (Hovelen)
اوقات نماز Pølbekken, (Polbekken)
اوقات نماز Leira
اوقات نماز Djupdalen
اوقات نماز Kjerringåsen, (Kjerringasen)
اوقات نماز Amerikabekken
اوقات نماز Fallhaugen
اوقات نماز Våtskodalsåsen, (Vatskodalsasen)
اوقات نماز Sveåshaugen, (Sveashaugen)
اوقات نماز Våtskodalsåsen, (Vatskodalsasen)
اوقات نماز Strømmen, (Strommen)
اوقات نماز Bergsbekken
اوقات نماز Strømmen, (Strommen)
اوقات نماز Brekka
اوقات نماز Spelaberget