اوقات نماز Rennebu

NO / Trøndelag / Rennebu

جهت قبله Rennebu

N E S W

جهت قبله Rennebu

°138.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Rennebu, Trøndelag: °138.1 :جهت قطب نما °140 :جهت واقعی °1-1.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Rennebu, Rennebu kommune

اوقات نماز Berkåk, (Berkak)
اوقات نماز Mjukliin
اوقات نماز Skamfermoen
اوقات نماز Tjoggoren
اوقات نماز Skamfer
اوقات نماز Eggjådalen, (Eggjadalen)
اوقات نماز Holmen
اوقات نماز Mjuken
اوقات نماز Øya, (Oya)
اوقات نماز Buvatnet
اوقات نماز Unndal
اوقات نماز Eggjåa, (Eggjaa)
اوقات نماز Røstan, (Rostan)
اوقات نماز Todalen
اوقات نماز Ingridøya, (Ingridoya)
اوقات نماز Ørnhåmmåren, (Ornhammaren)
اوقات نماز Berghåggån, (Berghaggan)
اوقات نماز Brattåsen, (Brattasen)
اوقات نماز Lerdalen
اوقات نماز Unsdalen
اوقات نماز Breida
اوقات نماز Åskjølen, (Askjolen)
اوقات نماز Langmyra
اوقات نماز Bergtjørna, (Bergtjorna)
اوقات نماز Bredalen
اوقات نماز Nonhaugen
اوقات نماز Holtløkkjdalen, (Holtlokkjdalen)
اوقات نماز Ner Langmyra
اوقات نماز Storslættåsen, (Storslaettasen)
اوقات نماز Bogabekken
اوقات نماز Grønslættet, (Gronslaettet)
اوقات نماز Storslættåsmyra, (Storslaettasmyra)
اوقات نماز Svarttjørna, (Svarttjorna)
اوقات نماز Vasliin
اوقات نماز Eggjadålstjørna, (Eggjadalstjorna)
اوقات نماز Sandåa, (Sandaa)
اوقات نماز Snota
اوقات نماز Svenskdalen
اوقات نماز Brattset
اوقات نماز Skaumsetertjørna, (Skaumsetertjorna)
اوقات نماز Vålåbergknappen, (Valabergknappen)
اوقات نماز Småtjørnan, (Smatjornan)
اوقات نماز Trondtjørna, (Trondtjorna)
اوقات نماز Slipra
اوقات نماز Seterbekken
اوقات نماز Liarabben
اوقات نماز Brennslættdalen, (Brennslaettdalen)
اوقات نماز Øver Langmyra, (Over Langmyra)
اوقات نماز Gammelstødalen, (Gammelstodalen)
اوقات نماز Setertjørna, (Setertjorna)
اوقات نماز Seljmyran
اوقات نماز Grøthaugen, (Grothaugen)
اوقات نماز Høgåsen, (Hogasen)
اوقات نماز Nylenfossen
اوقات نماز Storpynten
اوقات نماز Skomakertjørna, (Skomakertjorna)
اوقات نماز Vålåberga, (Valaberga)
اوقات نماز Storkjølen, (Storkjolen)
اوقات نماز Seterdalen
اوقات نماز Slipersliin
اوقات نماز Flå, (Fla)
اوقات نماز Slættesdalen, (Slaettesdalen)
اوقات نماز Andadalen
اوقات نماز Hammerbekken
اوقات نماز Gjethølen, (Gjetholen)
اوقات نماز Tjønnmyra, (Tjonnmyra)
اوقات نماز Kalsåa, (Kalsaa)
اوقات نماز Fjellslættbekken, (Fjellslaettbekken)
اوقات نماز Vintermyra
اوقات نماز Gravakselhaugen
اوقات نماز Stolaberga
اوقات نماز Rishaugknappen
اوقات نماز Høgmyra, (Hogmyra)
اوقات نماز Vadløkkjbekken, (Vadlokkjbekken)
اوقات نماز Buan
اوقات نماز Vardbergsmyra
اوقات نماز Vangsbekken
اوقات نماز Dyrmyra
اوقات نماز Vardberghaugen
اوقات نماز Småslættet, (Smaslaettet)
اوقات نماز Kvitkudalen
اوقات نماز Korporaldalen