اوقات نماز Overhalla

NO / Trøndelag / Overhalla

جهت قبله Overhalla

N E S W

جهت قبله Overhalla

°140.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Overhalla, Trøndelag: °140.4 :جهت قطب نما °143.4 :جهت واقعی °1-3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Overhalla, Kommun Overhalla, Overhalla kommun, Overhalla kommune, Uverkhalla, ao wo er ha la, obherahalla, Уверхалла, ওভেরহাল্লা, 奧沃爾哈拉

اوقات نماز Ranemsletta
اوقات نماز Svenningsmoen
اوقات نماز Mekinndalen
اوقات نماز Svenningmoen
اوقات نماز Kråkmoen, (Krakmoen)
اوقات نماز Messamyra
اوقات نماز Svalia
اوقات نماز Fløttmanneset, (Flottmanneset)
اوقات نماز Skydalen
اوقات نماز Bjørkmoen, (Bjorkmoen)
اوقات نماز Hannabekkdalen
اوقات نماز Kongensgården, (Kongensgarden)
اوقات نماز Kjerkmoen
اوقات نماز Kalvneset
اوقات نماز Svalielva
اوقات نماز Roesøya, (Roesoya)
اوقات نماز Klabbdalsmyra
اوقات نماز Badtjønna, (Badtjonna)
اوقات نماز Leirfalldalen
اوقات نماز Hannabekkmyra
اوقات نماز Kjerkmomyra
اوقات نماز Bjøra, (Bjora)
اوقات نماز Skveneset
اوقات نماز Vibstad
اوقات نماز Ballimyrån, (Ballimyran)
اوقات نماز Johannesmoen
اوقات نماز Bosshaugen
اوقات نماز Kvernbekken
اوقات نماز Sanddalen
اوقات نماز Lornsmoen
اوقات نماز Saltneshaugen
اوقات نماز Vargmyra
اوقات نماز Stålengmyra, (Stalengmyra)
اوقات نماز Sørmarksbekken, (Sormarksbekken)
اوقات نماز Aunahaugen
اوقات نماز Lauvhaugan
اوقات نماز Moavollen
اوقات نماز Hanstjønna, (Hanstjonna)
اوقات نماز Seterbekken
اوقات نماز Setermyra
اوقات نماز Vargstudalen
اوقات نماز Furuhaugen
اوقات نماز Dølan, (Dolan)
اوقات نماز Hundenget
اوقات نماز Lunnhaugen
اوقات نماز Isakdalen
اوقات نماز Vakkermyra
اوقات نماز Øysvollen, (Oysvollen)
اوقات نماز Loåsen, (Loasen)
اوقات نماز Petterhaugen
اوقات نماز Brudalsbekken
اوقات نماز Langmyrdalen
اوقات نماز Lornsvollmyra
اوقات نماز Smeddimyra
اوقات نماز Ranabekken
اوقات نماز Famyra
اوقات نماز Dreplingåsen, (Dreplingasen)
اوقات نماز Langåsmyra, (Langasmyra)
اوقات نماز Isakhaugen
اوقات نماز Ålmessveddet, (Almessveddet)
اوقات نماز Tuthaugen
اوقات نماز Finnshaugen,l
اوقات نماز Skogmo
اوقات نماز Isakhaugmyra
اوقات نماز Løshaugen, (Loshaugen)
اوقات نماز Fallberget
اوقات نماز Hamptjønnåsen, (Hamptjonnasen)
اوقات نماز Grandaksla
اوقات نماز Øysvollmyrån, (Oysvollmyran)
اوقات نماز Skillebekken
اوقات نماز Lusengdalen
اوقات نماز Veddalen
اوقات نماز Sagbekken
اوقات نماز Rygg
اوقات نماز Tømmeråsen, (Tommerasen)
اوقات نماز Vattahaugen
اوقات نماز Elghaugen
اوقات نماز Langdalen
اوقات نماز Åsengmoen, (Asengmoen)
اوقات نماز Fossåsen, (Fossasen)
اوقات نماز Krestofferdalen
اوقات نماز Bruhaugen
اوقات نماز Vassenghaugen
اوقات نماز Gansmo
اوقات نماز Åsen, (Asen)
اوقات نماز Storåsen, (Storasen)
اوقات نماز Grøtet, (Grotet)
اوقات نماز Blengslia
اوقات نماز Kråkmoen, (Krakmoen)
اوقات نماز Støaberget, (Stoaberget)
اوقات نماز Fossbekken
اوقات نماز Tetlivattan
اوقات نماز Skogabekken
اوقات نماز Kleppdalsmyra
اوقات نماز Voll
اوقات نماز Kvennhaugen
اوقات نماز Kalvtrøberget, (Kalvtroberget)
اوقات نماز Korsmyra
اوقات نماز Skiftesbekken
اوقات نماز Leikhaugen