اوقات نماز Orkdal

NO / Trøndelag / Orkdal

جهت قبله Orkdal

N E S W

جهت قبله Orkdal

°138.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Orkdal, Trøndelag: °138.2 :جهت قطب نما °140.1 :جهت واقعی °1-1.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Orkdal

اوقات نماز Grova
اوقات نماز Bårdshaug, (Bardshaug)
اوقات نماز Evjen
اوقات نماز Orkanger
اوقات نماز Evjensbekken
اوقات نماز Slættet, (Slaettet)
اوقات نماز Rømmeskammen, (Rommeskammen)
اوقات نماز Gammelosen
اوقات نماز Gjølmeslien, (Gjolmeslien)
اوقات نماز Bakdalen
اوقات نماز Orkla
اوقات نماز Hestdålån, (Hestdalan)
اوقات نماز Follobekken
اوقات نماز Rognlien
اوقات نماز Ulvstugguhaugen
اوقات نماز Espabekken
اوقات نماز Ondushaugen
اوقات نماز Furuberget
اوقات نماز Hovslia
اوقات نماز Svean
اوقات نماز Finnstuggudalen
اوقات نماز Domhaugen
اوقات نماز Klempisberga
اوقات نماز Botilskardet
اوقات نماز Nærviksåsen, (Naerviksasen)
اوقات نماز Ulvåsdalen, (Ulvasdalen)
اوقات نماز Sagøybekken, (Sagoybekken)
اوقات نماز Århaugen, (Arhaugen)
اوقات نماز Småøran, (Smaoran)
اوقات نماز Gjølme, (Gjolme)
اوقات نماز Skattungshaugen
اوقات نماز Åsdalsmyra, (Asdalsmyra)
اوقات نماز Aunåsen, (Aunasen)
اوقات نماز Stallmyra
اوقات نماز Skjenaldbekken
اوقات نماز Hovshaugen
اوقات نماز Ulvåsen, (Ulvasen)
اوقات نماز Dammyran
اوقات نماز Aunmyra
اوقات نماز Andåkerberget, (Andakerberget)
اوقات نماز Thamshamn
اوقات نماز Gilhaugen
اوقات نماز Grindabekken
اوقات نماز Kamsbekken
اوقات نماز Tungbekken
اوقات نماز Ålvatnet, (Alvatnet)
اوقات نماز Roven
اوقات نماز Gilberget
اوقات نماز Neset
اوقات نماز Orkdal
اوقات نماز Fannremsmoen
اوقات نماز Ålvassbekken, (Alvassbekken)
اوقات نماز Rønningsbekken, (Ronningsbekken)
اوقات نماز Tråliberget, (Traliberget)
اوقات نماز Østhusmyra, (Osthusmyra)
اوقات نماز Pikhaugen
اوقات نماز Inner Kollberget
اوقات نماز Nervikkammen
اوقات نماز Årlikammen, (Arlikammen)
اوقات نماز Ulvåsmyra, (Ulvasmyra)
اوقات نماز Brattstigen
اوقات نماز Ytter Kollberget
اوقات نماز Ustan
اوقات نماز Madamstubban
اوقات نماز Geitryggen
اوقات نماز Rovsbekken
اوقات نماز Kjerringhaugen
اوقات نماز Storberget
اوقات نماز Kvamsbekken
اوقات نماز Pikhaugtjørna, (Pikhaugtjorna)
اوقات نماز Årlia, (Arlia)
اوقات نماز Storsåttån, (Storsattan)
اوقات نماز Kringlotdalen
اوقات نماز Rovkollen
اوقات نماز Steinhaugen
اوقات نماز Reitkammen
اوقات نماز Katt-tjørna, (Katt-tjorna)
اوقات نماز Damdalen
اوقات نماز Dikesbekken
اوقات نماز Helvetet
اوقات نماز Kjølåsen, (Kjolasen)
اوقات نماز Dållån, (Dallan)
اوقات نماز Hestlia
اوقات نماز Orkdal
اوقات نماز Purkhaugen
اوقات نماز Skjenalddalen
اوقات نماز Furbekken
اوقات نماز Usthammaren
اوقات نماز Fannremsåsen, (Fannremsasen)
اوقات نماز Ståkkåtjørna, (Stakkatjorna)
اوقات نماز Sætermyra, (Saetermyra)
اوقات نماز Damdalsmyra
اوقات نماز Brennan
اوقات نماز Svartheia
اوقات نماز Furumoen
اوقات نماز Dammyra
اوقات نماز Yståsdalen, (Ystasdalen)
اوقات نماز Susanneberget
اوقات نماز Meveiåsen, (Meveiasen)
اوقات نماز Skreddaråsen, (Skreddarasen)