اوقات نماز Meråker

NO / Trøndelag / Meråker

جهت قبله Meråker

N E S W

جهت قبله Meråker

°139.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Meråker, Trøndelag: °139.7 :جهت قطب نما °142.5 :جهت واقعی °1-2.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Meråker, Meraker, Meraaker

اوقات نماز Meråker, (Meraker)
اوقات نماز Tollmoen
اوقات نماز Nustadfossen
اوقات نماز Nustad
اوقات نماز Nustadneset
اوقات نماز Funna
اوقات نماز Nordigardsbekken
اوقات نماز Nustadmoen
اوقات نماز Tømmermobekken, (Tommermobekken)
اوقات نماز Plassbekken
اوقات نماز Graftåsmoen, (Graftasmoen)
اوقات نماز Sagmyra
اوقات نماز Nørdre Litlmyra, (Nordre Litlmyra)
اوقات نماز Småmyran, (Smamyran)
اوقات نماز Bessøra, (Bessora)
اوقات نماز Styggdalen
اوقات نماز Småmyran, (Smamyran)
اوقات نماز Svedjan
اوقات نماز Tevla
اوقات نماز Torsbjørka, (Torsbjorka)
اوقات نماز Myrhaugen
اوقات نماز Sagåsen, (Sagasen)
اوقات نماز Bølhaugen, (Bolhaugen)
اوقات نماز Graftåsmyra, (Graftasmyra)
اوقات نماز Sveddibekken
اوقات نماز Raudkjølsundan, (Raudkjolsundan)
اوقات نماز Krokbekken
اوقات نماز Evengsmyra
اوقات نماز Brottet
اوقات نماز Funnosmoen
اوقات نماز Eggbjørga, (Eggbjorga)
اوقات نماز Kvernmoberget
اوقات نماز Tronsetåsen, (Tronsetasen)
اوقات نماز Krokåsen, (Krokasen)
اوقات نماز Vålan, (Valan)
اوقات نماز Torvhusmyra
اوقات نماز Såmmårfjøshaugen, (Sammarfjoshaugen)
اوقات نماز Stormyra
اوقات نماز Heståsmyra, (Hestasmyra)
اوقات نماز Kvernbekken
اوقات نماز Tronsetbekken
اوقات نماز Tangdalen
اوقات نماز Solemsåsen, (Solemsasen)
اوقات نماز Kjellmyra
اوقات نماز Danskberget
اوقات نماز Svintrøa, (Svintroa)
اوقات نماز Trødalen, (Trodalen)
اوقات نماز Sarakjølen, (Sarakjolen)
اوقات نماز Bjørnlibjørga, (Bjornlibjorga)
اوقات نماز Steinmyra
اوقات نماز Torsbjørkdalen, (Torsbjorkdalen)
اوقات نماز Handølåsen, (Handolasen)
اوقات نماز Eggbekken
اوقات نماز Heståsen, (Hestasen)
اوقات نماز Langegga
اوقات نماز Terjesøya, (Terjesoya)
اوقات نماز Råmyrdalen, (Ramyrdalen)
اوقات نماز Blæstervollbekken, (Blaestervollbekken)
اوقات نماز Vargdalen
اوقات نماز Keilmyra
اوقات نماز Dalamofossen
اوقات نماز Lomtjønnhaugan, (Lomtjonnhaugan)
اوقات نماز Skinnlappmyra
اوقات نماز Flåkkåmyråsen, (Flakkamyrasen)
اوقات نماز Skavmobekken
اوقات نماز Skinnbekkåsen, (Skinnbekkasen)
اوقات نماز Terjesøybekken, (Terjesoybekken)
اوقات نماز Raudmyra
اوقات نماز Blæsterhaugen, (Blaesterhaugen)
اوقات نماز Dalamoåsan, (Dalamoasan)
اوقات نماز Haukberget
اوقات نماز Trøbekken, (Trobekken)
اوقات نماز Dalamobekken
اوقات نماز Skavmobjørga, (Skavmobjorga)
اوقات نماز Grøbbjørga, (Grobbjorga)
اوقات نماز Flåkkåmyra, (Flakkamyra)
اوقات نماز Slåttmyra, (Slattmyra)
اوقات نماز Mårråkåsan, (Marrakasan)
اوقات نماز Myran
اوقات نماز Svenskmyran
اوقات نماز Langkubekken
اوقات نماز Langkumyra
اوقات نماز Turifoss
اوقات نماز Hestmyran
اوقات نماز Lomtjønnbekken, (Lomtjonnbekken)
اوقات نماز Kråkstad, (Krakstad)
اوقات نماز Ner-Lomtjønna, (Ner-Lomtjonna)
اوقات نماز Røssåsbekken, (Rossasbekken)
اوقات نماز Haugan
اوقات نماز Stormyra
اوقات نماز Litlspjettmyra
اوقات نماز Hammerskallen
اوقات نماز Bjørnbekken, (Bjornbekken)
اوقات نماز Elgleimyra
اوقات نماز Storoldersundet
اوقات نماز Strirokkmyran
اوقات نماز Spjettmyra
اوقات نماز Langmyra
اوقات نماز Syndre Spjettmyrbekken
اوقات نماز Langdalen