اوقات نماز Levanger

NO / Trøndelag / Levanger

جهت قبله Levanger

N E S W

جهت قبله Levanger

°139.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Levanger, Trøndelag: °139.5 :جهت قطب نما °142.1 :جهت واقعی °1-2.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Levanger

اوقات نماز Levanger
اوقات نماز Innherad
اوقات نماز Levangerelva
اوقات نماز Staupshaugen
اوقات نماز Bruborg
اوقات نماز Staupslia
اوقات نماز Snekkarberget
اوقات نماز Holmhaugen
اوقات نماز Hobran
اوقات نماز Laksberget
اوقات نماز Nessiskjæret, (Nessiskjaeret)
اوقات نماز Leirabekken
اوقات نماز Moan
اوقات نماز Skjelsandberget
اوقات نماز Kjerkhaugen
اوقات نماز Austvika
اوقات نماز Alosaberget
اوقات نماز Gjemlesberget
اوقات نماز Levangerbukta
اوقات نماز Røstadlia, (Rostadlia)
اوقات نماز Kattangen
اوقات نماز Gjemleshaugen
اوقات نماز Kjønsvika, (Kjonsvika)
اوقات نماز Halssteinen
اوقات نماز Langneset
اوقات نماز Vassdalen
اوقات نماز Kleivstua
اوقات نماز Tynestangen
اوقات نماز Eidsbotn
اوقات نماز Momarka
اوقات نماز Heirsmarka
اوقات نماز Setersmyra
اوقات نماز Kjønstad, (Kjonstad)
اوقات نماز Bergvinhaugen
اوقات نماز Høgberget, (Hogberget)
اوقات نماز Nossumshyllan
اوقات نماز Heirskammen
اوقات نماز Børøytangen, (Boroytangen)
اوقات نماز Koiabekken
اوقات نماز Hegeråshaugen, (Hegerashaugen)
اوقات نماز Sørleiret, (Sorleiret)
اوقات نماز Kråkstadlia, (Krakstadlia)
اوقات نماز Kjølåsen, (Kjolasen)
اوقات نماز Gullbakken
اوقات نماز Håabukta, (Haabukta)
اوقات نماز Leirbekken
اوقات نماز Tårndalsmyra, (Tarndalsmyra)
اوقات نماز Nordleiret
اوقات نماز Nossemsbekken
اوقات نماز Russgårdsmyra, (Russgardsmyra)
اوقات نماز Matbergsmyra
اوقات نماز Litlelva
اوقات نماز Håatangen, (Haatangen)
اوقات نماز Tårndalshøgda, (Tarndalshogda)
اوقات نماز Østborg, (Ostborg)
اوقات نماز Masteråsbrannan, (Masterasbrannan)
اوقات نماز Brødrehaugan, (Brodrehaugan)
اوقات نماز Katteråsen, (Katterasen)
اوقات نماز Hansåsen, (Hansasen)
اوقات نماز Martaåsen, (Martaasen)
اوقات نماز Langåsdammen, (Langasdammen)
اوقات نماز Rokneshaugen
اوقات نماز Kvernhusbekken
اوقات نماز Djupvikhalla
اوقات نماز Gråmyra, (Gramyra)
اوقات نماز Kammen
اوقات نماز Dalan
اوقات نماز Domberget
اوقات نماز Eggja
اوقات نماز Leveråskammen, (Leveraskammen)
اوقات نماز Matbergslættet, (Matbergslaettet)
اوقات نماز Hesttrømyra, (Hesttromyra)
اوقات نماز Borrsåsen, (Borrsasen)
اوقات نماز Flatåsbekken, (Flatasbekken)
اوقات نماز Djupvika
اوقات نماز Naustberget
اوقات نماز Brannåsbekken, (Brannasbekken)
اوقات نماز Munkbyberget
اوقات نماز Nonshaugen
اوقات نماز Kroksveet