اوقات نماز Leksvik

NO / Trøndelag / Leksvik

جهت قبله Leksvik

N E S W

جهت قبله Leksvik

°139 :جهت قطب نما
جهت قبله Leksvik, Trøndelag: °139 :جهت قطب نما °141.3 :جهت واقعی °1-2.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Leksvik, Kommun Leksvik, Leksvik kommune, Leksviks kommun, lai ke si wei ke, leksabhika, Лексвик, লেক্সভিক, 萊克斯維克

اوقات نماز Leksvik
اوقات نماز Lunnaneset
اوقات نماز Rønningen, (Ronningen)
اوقات نماز Kroa
اوقات نماز Sveahaugen
اوقات نماز Furuhaugen
اوقات نماز Rønningbekken, (Ronningbekken)
اوقات نماز Vinnahaugen
اوقات نماز Leksvikbukta
اوقات نماز Innreelva
اوقات نماز Grandeelva
اوقات نماز Penna
اوقات نماز Raudnosa
اوقات نماز Rollbekken
اوقات نماز Røstad, (Rostad)
اوقات نماز Tronstad
اوقات نماز Korsgatabekken
اوقات نماز Klengra
اوقات نماز Grandbukta
اوقات نماز Jerikobekken
اوقات نماز Gravabekken
اوقات نماز Smibekken
اوقات نماز Småberga, (Smaberga)
اوقات نماز Liahaugen
اوقات نماز Rossberga
اوقات نماز Bakkavåttån, (Bakkavattan)
اوقات نماز Løshaugen, (Loshaugen)
اوقات نماز Myr
اوقات نماز Liahåggån, (Liahaggan)
اوقات نماز Kvernhusbekken
اوقات نماز Steindalen
اوقات نماز Mannberget
اوقات نماز Kvernbakkbekken
اوقات نماز Kvernhuslia
اوقات نماز Varpberget
اوقات نماز Skiksteinhaugen
اوقات نماز Holstberget
اوقات نماز Rolivatnet
اوقات نماز Smååsan, (Smaasan)
اوقات نماز Glåmhaugen, (Glamhaugen)
اوقات نماز Skiksteinmyra
اوقات نماز Storvåttån, (Storvattan)
اوقات نماز Furutrøa, (Furutroa)
اوقات نماز Lågmyra, (Lagmyra)
اوقات نماز Blåbærhaugen, (Blabaerhaugen)
اوقات نماز Smiberget
اوقات نماز Rosvollia
اوقات نماز Rabben
اوقات نماز Skjelbekken
اوقات نماز Lerstadhaugen
اوقات نماز Våttåtrøa, (Vattatroa)
اوقات نماز Almås, (Almas)
اوقات نماز Hestgårdshaugen, (Hestgardshaugen)
اوقات نماز Lågmyra, (Lagmyra)
اوقات نماز Fagerkinnan
اوقات نماز Vinnalia
اوقات نماز Hesttrøa, (Hesttroa)
اوقات نماز Kjøkenhaugen, (Kjokenhaugen)
اوقات نماز Sagbekken
اوقات نماز Nesaunmyra
اوقات نماز Krabsetlia
اوقات نماز Roåsen, (Roasen)
اوقات نماز Trongsundbekken
اوقات نماز Høgåsen, (Hogasen)
اوقات نماز Veaberget
اوقات نماز Krabsetrabben
اوقات نماز Graberget
اوقات نماز Setermyra
اوقات نماز Moklumpen
اوقات نماز Seglmyra
اوقات نماز Rotdalen
اوقات نماز Nesberga
اوقات نماز Almåshaugen, (Almashaugen)
اوقات نماز Tjæremyra, (Tjaeremyra)
اوقات نماز Ratåsmyra, (Ratasmyra)
اوقات نماز Aune
اوقات نماز Tverrelva
اوقات نماز Neståa, (Nestaa)
اوقات نماز Trongsundet
اوقات نماز Høgda, (Hogda)
اوقات نماز Rota
اوقات نماز Geitlia
اوقات نماز Skjæra, (Skjaera)
اوقات نماز Bremeraunåsen, (Bremeraunasen)
اوقات نماز Luråsen, (Lurasen)
اوقات نماز Geitskitberget
اوقات نماز Engelsbrubekken
اوقات نماز Landsem
اوقات نماز Tjurrulamyra
اوقات نماز Liaåsen, (Liaasen)
اوقات نماز Damhaugen
اوقات نماز Korkelhaugen
اوقات نماز Hylla
اوقات نماز Almåsmyra, (Almasmyra)
اوقات نماز Storkleiva
اوقات نماز Røstadlien, (Rostadlien)
اوقات نماز Småbeitmyra, (Smabeitmyra)
اوقات نماز Båsmyrhaugen, (Basmyrhaugen)
اوقات نماز Neppsveåsen, (Neppsveasen)
اوقات نماز Rannislættmyra, (Rannislaettmyra)